Subwencja ogólna dla gminy, powiatu i województwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Subwencja ogólna dla gminy, powiatu i województwa - strona 1

Fragment notatki:

SUBWENCJA OGOLNA DLA GMINY, POWIATU I WOJEWÓDZTWA SUBWENCJA OGÓLNA DLA GMINY Składa się z części - podstawowej, oświatowej, rekompensacyjnej. O przeznaczeniu śr. otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje rada gminy. Kwotę przeznaczona na część podst. subwencji ogólnej ustala się w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych dochodów budżetu państwa. Z uzyskanej puli wypłaca się uprawnionym gminom kwotę wyrównawczą stanowiącą element składowy części podstawowej subwencji ogólnej według ustalonych w ustawie zasad. Pozostała część zostaje proporcjonalnie dzielona miedzy wszystkie gminy. Kwoty należne gminom Min. Finansów przekazuje według terminów określonych w ustawie. Cześć podstawową subwencji ogólnej minister przekazuje w 12 ratach miesięcznych do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku gdy subwencja zostanie przekazana z opóźnieniem to gminie przysługują od Skarbu Państwa odsetki. Kwotę części oświatowej subwencji ogólnej należnej gminie ustala się według zasad określonych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej i sportu. Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin ma na celu zrekompensowanie im obniżenia dochodów wynikających z częściowej likwidacji podatków od środków transportowych oraz z ustawowych ulg i zwolnień w podatkach rolnych, leśnym i od nieruchomości
SUBWENCJA OGÓLNA DLA POWIATU Subwencja ogólna składa się z części drogowej, oświatowej, wyrównawczej. Powiaty otrzymują z budżetu państwa subwencje ogólną, składającą się z części drogowej, oświatowej i wyrównawczej. Część wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymuje powiat, w którym wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na jednego mieszkańca, obliczony według zasad określonych w ustawie (wskaźnik S), jest mniejszy od wskaźnika Sw, tj. wskaźnika S obliczonego dla powiatu o najwyższych w kraju dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik S dla danego powiatu oblicza się, dzieląc kwotę planowanych na dany rok budżetowy dla danego powiatu dochodów z tytułu wynoszącego 1% udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przez liczbę mieszkańców powiatu. Wysokość należnej powiatowi części wyrównawczej subwencji ogólnej oblicz się mnożąc liczbę, stanowiącą 85% różnicy między wskaźnikiem Sw i wskaźnikiem S dla danego powiatu, przez liczbę mieszkańców powiatu.
SUBWENCJA OGÓLNA DLA WOJEWÓDZTWA Subwencja ogólna składa się z części drogowej, oświatowej i wyrównawczej. O przeznaczeniu środków otrzymanych w formie subwencji ogólnej decyduje sejmik wojewódzki
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz