Prawo finansów publicznych

note /search

Budżet państwa - system finansowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1120

IV. Budżet państwa. (bp) Dokonuje istotnych transferów na rzecz innych elementów systemu fin.publ., zwłaszcza budżetów samorządowych oraz funduszy ubezpieczeń społecznych Odgrywa ważną rolę w kształtowaniu finansowych stosunków międzyn...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1162

Budżet powiatów W myśl ogólnych zasad wyrażonych w Konstytucji RP, ogół mieszkań­ców powiatu tworzy z mocy prawa powiatową lokalną wspólnotę samorzą­dową (art. l ustawy). Przyznane zadania powiat realizuje na własną od­powiedzialność i we własnym imieniu. Powiat posiada osobowość prawną, a jego sam...

Budżet województw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 196
Wyświetleń: 833

Budżet województw Gospodarka finansowa prowadzona jest przez województwo samodziel­nie na podstawie własnego budżetu. Budżet jest uchwalony jako część uchwały budżetowej na rok kalendarzowy. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu woje­wództwa, a także inicjatywa w sprawie zmia...

Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 623

VI. Dług publiczny (dł.publ.) - finansowe zobowiązanie wł.publ. (państwowych i samorządowych) z tyt. zaciągniętych pożyczek. Dł.publ. jest najczęściej skutkiem zobowiązań państwa (wł.publ.) powstałych w wyniku: zaciągnięcia bezpośrednich pożyczek oraz kredytów; w zakres pożyczek mogą wchodzić depozy...

Deficyt budżetowy - Strumień

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1155

V. Deficyt budżetowy (def.bud.) Porównanie strumieni dochodów z sumą strumieni wydatków oznacza występowanie albo nadwyżki, albo deficytu. Może się zdarzyć, że w ogromie operacji dochodowo- wydatkowych budżetu ani aparat skarbowy, ani bankowy nie zauważą naruszenia równowagi między strumieniami doc...

Podatek

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1421

Podatek klasyczna danina publiczna pieniężne, przymusowe, ogólne, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa lub innych związków publicznoprawnych (np. samorządów) podstawowe narzędzie przejmowania przez państwo dochodów i zaspokajania popytu na pieniądz skutkiem nakładania podatków je...

Polityka finansowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1022

Polityka finansowa - celowa i świadoma działalność ludzi i instytucji zmierzająca do realizacji określonych celów. Jej cele są nadrzędne wobec np. celów polityki społecznej. Ograniczenie inflacji, bo dochodziło do 800% wzrostu gospodarczego - ustawa z 97r celem NBP jest utrzymanie stabilnego poziom...

Prawo bankowe - Kredyt

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 875

Prawo bankowe System bankowy Okres międzywojenny Okres PRL - system monobankowy, z NBP, jako centralnym bankiem państwa i kilkoma zaledwie bankami opera­cyjnymi o charakterze branżowym Bankiem Inwestycyjnym - Bankiem Rol­nym - Bank Gospodarstwa Krajowego - pochodził z lat 30 -

Prawo budżetowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1442

Prawo budżetowe Budżet jest to zestawienie dochodów i wydatków państwa. Prawo budżetowe - budżet to plan finansowy o charakterze dyrektywy zawierający zespół zadań adresowanych do określonych podmiotów, na które nałożony jest obowiązek zgromadzenia określonych dochodów i dokonaniu określonych wydat...

Prawo finansowe przedsiębiorstw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 854

Prawo finansowe przedsiębiorstw Poprzednia ustawa z 89 wprowadziła zasady, które miały na celu zrównanie podmiotów państwowych i prywatnych. Wprowadziła; Równy dostęp do środków produkcji - zostało zrealizowane jedyny warunek to możliwośc...