Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.  - strona 1 Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.  - strona 2 Dług publiczny -finansowe zobowiązanie wł.publ.  - strona 3

Fragment notatki:

VI. Dług publiczny (dł.publ.) - finansowe zobowiązanie wł.publ. (państwowych i samorządowych) z tyt. zaciągniętych pożyczek. Dł.publ. jest najczęściej skutkiem zobowiązań państwa (wł.publ.) powstałych w wyniku: zaciągnięcia bezpośrednich pożyczek oraz kredytów; w zakres pożyczek mogą wchodzić depozyty różnych podmiotów lokowane na rachunkach wł.publicznych emisji papierów wartościowych (jako potwierdzenia stosunków wierzycielsko- dłużniczych między wł.publ. a pożyczkodawcami) - również specyficznej formy zaciągania pożyczek pieniężnych nieregulowania przez jednostki sektora publicznego wymagalnych zobowiązań
Najważniejszą przyczyną powstawania dł.publ. jest jednak zaciąganie pożyczek na pokrycie def.bud.
Wpływy z tyt. dł.publ. wywołują koszty, które muszą być pokryte w przyszłości. Wł.publ. uchwalając deficytowy budżet ponoszą odpowiedzialność za jego sfinansowanie, czyli znalezienie źródeł pożyczek, oraz za ich spłatę wraz z odsetkami. Za pomocą pożyczek publicznych powinny być finansowane przede wszystkim wydatki kapitałowe (majątkowe), których efekty wykraczają poza bieżący rok budżetowy. Nie powinno się dopuszczać do finansowania z pożyczek wydatków bieżących budżetu. Podział budżetu na bieżący i inwestycyjny ułatwia bardziej prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi. Dla rozpoznania przyczyn i skutków zadłużenia publicznego dł.publ. dzielimy na:
globalny dł.publ., obejmujący dług państwa, dług samorządów oraz innych związków publicznoprawnych
wewnętrzny (krajowy) dł.publ.
zewnętrzny (zagraniczny) dł.publ.
Z drugiej strony wł.publ. przy zaciąganiu pożyczek mogą kierować się wyłącznie kryterium ceny pozyskania pożyczki (korzystniejszej zazwyczaj przy pożyczkach zagranicznych). Pojawia się dylemat: pożyczać na rynkach krajowych, czy zagranicznych. Przyczyny powstawania dł.publ.
Wyróżniamy następujące przyczyny:
uporczywie utrzymujący się def. budżetowy, który przekształca się w dł.publ.
okresy wzmożonych wydatków publicznych, zwłaszcza okresy wojen i głębokich kryzysów gospodarczych
realizowana doktryna ekonomiczna, która może zakładać świadome utrzymywanie def.bub. i dł.publ. jako narzędzi interwencjonizmu państwowego
osiąganie celów politycznych rządzącej elity, która nie decyduje się na podnoszenie podatków, ale nie dokonuje również cięć w wydatkach publicznych;
Teoretycznym uzasadnieniem takiej polityki jest teza o neutralności dł.publ. dla gospodarki i społeczeństwa. Jeśli przyjąć powyższą tezę za prawdziwą, to dla rządu znacznie korzystniejsze jest zaciąganie pożyczek niż nakładanie nowych podatków.


(…)

… z odsetkami, zaciąga nowe pożyczki na spłatę odsetek i zadłużenia. Może to doprowadzić do repudiacji (odmowy zapłacenia należności wynikających z zadłużenia). Gdy kwota pdp powiększonego o kwotę przewidywanych wypłat z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora fin.publ. jest:
a) większa od 50%, lecz nie przekracza 55%
RM uchwala projekt ustawy budżetowej, w którym relacja def.bud. państwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz