rynki finansowe i finanse publiczne - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 539
Wyświetleń: 7966
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rynki finansowe i finanse publiczne - pytania i odpowiedzi - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 30 stron i odpowiada na pytania takie jak: czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce, jakie są zalety i wady form organizacyjno - prawnych, jaką rolę w sektorze finansów publicznych w Polsce odgrywa budżet państwa, co oznacza budżet państwa definiowany jako akt normatywny, co oznacza budżet państwa definiowany jako fundusz publiczny, na czym polega debudżetyzacja, jakie są przyczyny debudżetyzacji. Notatka porusza też tematy takie jak: jakie są skutki debudżetyzacji, jakie są zalety i wady publicznych funduszy celowych, dlaczego postuluje się w Polsce likwidację większości publicznych funduszy celowych, jakie są zalety i wady agencji władz publicznych, jakie podatki zasilają budżet państwa w Polsce, jakie są zasady i formy opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce, jakie wyróżniamy podatki lokalne, jakie zasady przypisuje się poszczególnym podatkom, jakie pozycje zaliczamy do należności skarbu państwa. Ponadto, notatka odpowiada na pytania takie jak: jakie są przyczyny i skutki ucieczki przed podatkiem, jakie są formy ucieczki przed podatkiem, na czym polegała w Polsce tzw. łagodna rewolucja podatkowa, jakie były przyczyny łagodnej rewolucji podatkowej, jakie były skutki łagodnej rewolucji podatkowej, jaka jest rola dochodów niepodatkowych w zasilaniu budżetu. Notatka odpowiada również na pytania takie jak: jakie jest znaczenie fiskalne dochodów niepodatkowych, jakie są skutki kasowej i memoriałowej metody ewidencjonowania środków publicznych, jakimi kryteriami posługujemy się dokonując klasyfikacji wydatków publicznych, jakie są potrzeby pożyczkowe budżetu państwa w Polsce, z jakich źródeł finansowany jest w Polsce deficyt budżetowy. Notatka zawiera również informacje na tematy takie jak: według jakich zasad jest w Polsce uchwalany budżet państwa, na czym polega tzw. procedura budżetowa, co to są procedury ostrożnościowe i sanacyjne, jakie wyróżniamy metody racjonalizacji wydatków publicznych, jakie postulaty są zgłaszane w celu racjonalizacji wydatków publicznych, dlaczego historyczna metoda planowania budżetowego jest tak ostro krytykowana.

1. Czy i jakie zasady budżetowe powinny być w twoim przekonaniu przestrzegane w praktyce? Uzasadnij swoje stanowisko. Np.: - Zasada jasności, ponieważ umożliwia prawidłowe planowanie i łatwość oceny przez parlament i opinie publiczną; - Zasada realności, ponieważ postuluje maksymalną precyzję w planowaniu dochodów i wydatków budżetowych; - Zasada jawności, ponieważ społeczeństwo (obywatele) są zaznajomieni z budżetem jego treścią sposobem uchwalania oraz ze sprawowaniem nad nim kontroli 2. Zaprezentuj zalety i wady form organizacyjno - prawnych wykorzystywanych dla prowadzenia działalności w sferze publicznej ( ustawa z roku 2005 i 2009) Formy organizacyjno prawne wykorzystywane dla prowadzenia działalności w sferze publicznej określone w: w Ustawie z 2009r. - Jednostki budżetowe - Samorządowe zakłady budżetowe - Agencje wykonawcze - Instytucje gospodarki budżetowej - Państwowe fundusze celowe - Państwowe i samorządowe osoby prawne tworzone na podstawie odrębnych ustaw W Ustawie z 2005r. - Jednostki budżetowe - Zakłady budżetowe - Gospodarstwa pomocnicze - Publiczne fundusze celowe; państwowe i samorządowe Wady i zalety wynikają z różnych metod powiązania z budżetem państwa (budżetem jednostki samorządu terytorialnego).Występują dwie podstawowe metody powiązania z budżetem: - Metoda brutto (budżetowanie brutto) - jednostki budżetowe

(…)

… lub ugody w tym przedmiocie. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona wg. stanu rzeczy i praw majątkowych w dn. nabycia i cen rynkowych z dn. powstania obowiązku podatkowego. Podatek od posiadania psa - Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007 r. Był to podatek bezpośredni i kwotowy…
… oraz administracja rządowa). Organy ochrony i kontroli państwa: Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, regionalne izby obrachunkowe (RIO), prokuratura (powszechna i wojskowa), Rzecznik Interesu Publicznego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna. Sądy i trybunały, które zaliczone zostały do podmiotów sektora publicznego * Sąd…
…, prewentoria, przychodnie, poradnie, pogotowie ratunkowe, medyczne laboratoria diagnostyczne, żłobki * Państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe (teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, kina, muzea, galerie itp.) * ZUS i zarządzane przez nie fundusze, KRUS i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego * Narodowy Fundusz Zdrowia ( NFZ…
… płacenia podatków pozwala na rozwijanie tych sfer gospodarki, które w normalnych warunkach nie cieszyłyby się zainteresowaniem inwestorów. Ogólne sposoby przeciwdziałania ucieczkom przed podatkami: • Ograniczanie fiskalizmu systemu podatkowego (trudne w praktyce) • Działania prewencyjne: • sprawna kontrola podatkowa • komputeryzacja • dbanie o poprawne kontakty z podatnikami • podatnik raz na 2-3 lata…
… w VAT, dzięki którym z polskich dróg znikną auta z „kratką”.] 5. Ceny transferowe - zmiana w rozporządzeniu [Ministerstwo Finansów opracowało i skierowało na początku lipca br. do publicznych konsultacji projekt nowego rozporządzenia, zmieniającego regulacje rozporządzenia MF z 10.10.1997 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów podatników w drodze oszacowania cen w transakcjach dokonywanych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz