AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE - strona 1 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE - strona 2 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE - strona 3

Fragment notatki:

Charakter autorskich praw majatkowych
-terminowy - podlegają zbyciu mortis causa i w ograniczonym zakresie inter vivos orazzrzeczeniu się
-są cywilnymi prawami podmiotowymi o charakterze bezwzględnym skutecznym erga omnes
Modele autorskiego prawa majątkowego
1)model własnościowy
-definiowany syntetycznie do treści prawa własności
-zasada, że każdy sposób rozpowszechninia i zwielokrotniania utworu jest objety
monopolem autorskim
-bezpośredni wyraz realizacji interesów majątkowych 2)model ustawowego monopolu
-twórcy przysługują tylko uprawnienia, które wyraźnie były wskazane w ustawie- każda inna forma korzystania jest dozwolona osobom trzecim
-charakter analityczny- opiera się na sumie wyraźnie wyodrębnionych, okreslonych uprawnień -anglosaskie copyright
Zakres autorskich praw majątkowych
1)prawo do korzystania z utworu
a)eksploatacja utworu w postaci materialnej
-korzystanie z opracowań
-reprodukcja
-wprowadzanie do obrotu
b)eksploatacja utworu w postaci niematerialnej
-wykonanie'
-wystawienie
-recytacja
-udostgępnienie w Internecie
-inne formy rozpowszechniania
2)prawo do rozporządzania utworem
3)prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu
Katalog pól eksploatacji (katalog otwarty)
1)w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia utworu
-wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
2)w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzy, na których utwór utrwalono
-wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy
3)w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób
-publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostepnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym
Inne uprawnienia wynikające z praw majątkowych
1)nadawanie utworów przez inną organizację niż ta, która je nadała pierwotnie
2)zaspokajanie potrzeb innego kręgu odbiorców
3)odrębne ekonomiczne znaczenie określonego sposobu użycia
4)użyczenie innego technicznego sposobu zwielokrotnienia lub rozpowszechnienia
Uprawnienia majątkowe
1)zwielokrotnienie
2)wprowadzenie egzemplarza dzieła do obrotu
3)prawo najmu egzemplarzy
4)prawo użyczenia egzemplarzy
5)prawo do publicznego rozpowszechniania utworu w innny sposób


(…)


-dziedziczą osoby wymienione w ustawie, na podstawie przepisów k.c. art 931-940
b)testamentowe
-może ustanowić dowolną osobę fizyczną
-może ustanowić zapis- jest wtedy zobowiązany do przeniesienia wskazany w testamencie majątkowych praw na zapiskobiorcę
-może wskazać podmioty, które będą mogły w przyszłości występować z roszczeniami o ochronę autorskich praw osobistych twórcy - jeśli tego nie uczyni powództwa takie mogą wytaczać: małżonek, dalej w kolejności zstępni, rodzice, rodzeństwo i zstępni rodzeństwa
2)umowa - enumeratywne wskazanie pól eksploatacji, w zakresie których dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych a)umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych
b)umowy licencyjne
Czas ochrony
1)czas trwania autorskich praw majątkowych
a)Konwencja berneńska
-min. 50 lat
b)Ustawa…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz