Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 191

Wielokanałowa komunikacja niewerbalna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wielokana ł owa komunikacja niewerbalna Poza pewnymi specyficznymi sytuacjami (np. rozmowa telefoniczna) codzienne życie społeczne jest złożone z interakcji, które wieloma kanałami tworzą znaczenie niewerbalne. Zatem istnieje wie...

Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych Naukowcy dokonując doboru prób, dążą do tego, by próba była reprezentatywna dla całej populacji. Nierozsądny byłby badacz opinii publicznej starający się przewidzieć wynik wyborów na podstawie małej próbki osób najbardziej bogatych. Badacze opinii publicz...

Wpływ mniejszości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Wp ł yw mniejszo ś ci Jak powiedział Serge Moscovici (1985), jeżeli grupom rzeczywiście udawałoby się uciszać nonkonformistów, pozbywać się dewiantów i przekonywać każdego, by przyjął punkt widzenia większości, to w jaki sposób moglibyśmy wprowadzić jakąkolwiek zmianę w systemie? Musielibyśmy by...

Rola dostępności i zdarzeń poprzedzających - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wybór schematu: rola dost ę pno ś ci i zdarze ń poprzedzaj ą cych Niekiedy sytuacji odpowiada tylko jeden schemat, a zatem nie mamy problemu z wyborem. Kiedy wchodzimy do restauracji, wiemy, ż e powinni ś my przywo ł a ć scenariusz „ w restauracji", poniewa ż ż aden inny nie jest odpowiedni. K...

Zachowania niewerbalne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Zachowanie niewerbalne Cechy fizyczne, takie jak atrakcyjność i wyraz twarzy (np. czy jest bardzo dziecinny)wpływają na nasze sądy o innych (Berry, McArthur, 1986; Hatfield, Sprecher, 1986; McArthur, 1990). Przykładamy także dużą wagę do tego, co ludzie mówią. Poza tym naszym najznakomitszym osiągn...

Determinanty dochodu narodowego - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778

  1    III. Determinanty dochodu  narodowego    1.  Popyt globalny a dochód narodowy.   2.  Krzywa agregatowej podaŜy.  3.  Składniki globalnego popytu i ich determinanty.  3.1. Funkcja konsumpcji.  3.2. Inwestycje.  3.3.Wydatki państwa.  3.4. Eksport netto.  4.  Funkcja oszczędności.  5.  Pojęcie ...

Inflacja - wykład - Hiperinflacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

  1  VII.  Inflacja    1.  Pojęcie  i  typy  inflacji.  2.  Skutki  inflacji.  3.  Przyczyny  inflacji:  luka  inflacyjna  a  teoria  popytowa;  kosztowa  i  monetarystyczna   teoria  inflacji.  4.  Przebieg  inflacji  w  Polsce  w  okresie  transformacji.  5.  Sposoby  przeciwdziałania  inflacji. ...

Wykład - formy rozliczeń pieniężnych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 147
Wyświetleń: 875

Formy rozliczeń pieniężnych Rozliczenia pieniężne - świadome i zgodne z prawem przemieszczanie środków pieniężnych między podmiotami gospodarczymi, instytucjami, osobami fizycznymi . Rozliczenia pieniężne zaliczamy do rodzajów operacji pośredniczących banku komercyjnego. Formy rozliczeń Rozliczeni...

Istota kalkulacji kosztów - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1876

ISTOTA KALKULACJI KOSZTÓW Pod pojęciem kalkulacja będziemy rozumieć zespół czynników obliczeniowych zmierzających do ustalenia kwoty kosztów przypadających na przedmiot kalkulacji za pomocą metod dostosowanych do rodzaju i organizacji produkcji. Zadaniem kalkulacji jest zatem wycena produkcyjnych d...

Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1540

    1      Moduł  7  ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ  KIEROWNIKA  − GOSPODAROWANIE CZASEM      7.1.  Gospodarowanie czasem pracy jako problem            organizacyjny      Racjonalne gospodarowanie czasem pracy naleŜy do kręgu zagadnie...