Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 190

Normatywny wpływ społeczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 812

Normatywny wp ł yw spo ł eczny Podporz ą dkowujemy si ę normom spo ł ecznym grupy, które s ą ukrytymi (a czasami wyra ż onymi wprost) regu ł ami dotycz ą cymi akceptowanych zachowa ń , warto ś ci i przekona ń (Deutsch, Gerard, 1955; Kelley, 1955). Grupa ma pewne oczekiwania co do zachowania si ę je...

Pamięć autobiograficzna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Pami ęć autobiograficzna Wielka część naszej wiedzy o sobie składa się z zapisów pamięciowych dotyczących naszych przeszłych postaw, uczuć i zachowań. Dla oznaczenia tych treści w pamięci, które dotyczą nas samych, psychologowie posługują się terminem pami ęć autobiograficzna . Te treści nas okr...

Poznawanie siebie przez schematy Ja - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Poznawanie siebie przez schematy Ja Ludzie organizują informację o świecie społecznym w schematy, to znaczy w struktury wiedzy dotyczące osoby, sprawy czy przedmiotu. Nie mamy w głowie przypadkowego, bezładnego zbioru myśli o rzeczywistości, lecz organizujemy naszą wiedzę w schematy, które pomag...

Różne źródła postaw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Ró ż ne ź ród ł a postaw Postawy bywaj ą ró ż nej natury i intensywno ś ci. Jedne s ą silniejsze od drugich, niektóre, jak postawy ludzi wobec przest ę pczo ś ci, oparte s ą bardziej na strachu i emocji ni ż na logicznej analizie faktów. Czym rzeczywi ś cie ró ż ni ą si ę rezultaty komunikatów pers...

Różnice płciowe w komunikacji niewerbalnej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Ró ż nice p ł ciowe w komunikacji niewerbalnej Stwierdzono w toku badań, że najbardziej istotne różnice zachodzą między kobietami i mężczyznami. Wielka liczba badań dowodzi, że jeśli chodzi o zachowania niewerbalne, kobiety wypad...

Schematy i ich oddziaływanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Schematy i ich oddzia ł ywanie W nauce instytucjonalnej badacze formułują wiele teorii i hipotez dotyczących przedmiotu swoich zainteresowań — czy będzie to zachowanie się cząstek elementarnych, czy zachowanie się świadków wypadku. Również każdy z nas w codziennym życiu posługuje się teoriami, kt...

Teoria porównań społecznych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2835

Teoria porówna ń spo ł ecznych Jej założenie wyjściowe głosi, że mamy potrzebę oceniania własnych poglądów i zdolności, poznawania swoich mocnych i słabych stron dla uzyskania trafnego obrazu siebie. Zdaniem Festingera, kiedy tylko jest to możliwe, ludzie będą wykorzystywali kryteria obiektywne, ...

Teoria samoświadomości - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1106

Teoria samo ś wiadomo ś ci Zgodnie z teori ą samo ś wiadomo ś ci gdy koncentrujemy si ę na sobie, oceniamy w ł asne zachowanie i porównujemy je z naszymi wewn ę trznymi normami i warto ś ciami (Carver, Scheier, 1981; Duval, Wicklund, 1972; Wicklund, 1975; Wicklund, Frey, 1980). Krótko mówi ą c, rze...

Teoria spostrzegania siebie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Teoria spostrzegania siebie Zgodnie z teori ą spostrzegania siebie ludzie cz ę sto wnioskuj ą o w ł asnych postawach i emocjach na podstawie swojego zachowania. Nie dlatego ś piewam, ż e jestem szcz ęś liwy. Jestem szcz ęś liwy...

Teoria wnioskowania z czynników towarzyszących - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

Teoria wnioskowania z czynników towarzysz ą cych Edward Jones i Keith Davis sformu ł owali teori ę wnioskowania z czynników towarzysz ą cych , by okre ś li ć proces, w trakcie którego dochodzimy do atrybucji wewn ę trznej, czyli w jaki sposób wnioskujemy o dyspozycjach albo wewn ę trznych w ł a ś c...