Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład - strona 1 Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład - strona 2 Organizowanie pracy własnej kierownika - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1      Moduł  7  ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ  KIEROWNIKA  − GOSPODAROWANIE CZASEM      7.1.  Gospodarowanie czasem pracy jako problem            organizacyjny      Racjonalne gospodarowanie czasem pracy naleŜy do kręgu zagadnień,  szczególnie  eksponowanych  w  nauce  o  zarządzaniu.  Wynika  to  z  wyjąt- kowej  roli  czasu  w  procesach  doskonalenia  organizacji  ludzkich  działań  (Adaair  2000;  Benett  1962;  Cooper  1971;  Lakein  1984;  McCay  1959;  Oncken 1984; Webber 1972). Sposób gospodarowania czasem nie świad- czy  wprawdzie  o  rzeczywistej  wartości  czyjejś  pracy,  nie  daje  teŜ  wy- obraŜenia o osiąganych wynikach, poznanie go jednak stanowi rzecz cen- ną. Daje ogólny pogląd na temat poziomu zorganizowania danego przed- sięwzięcia. Pozwala zorientować się m.in., czy jego uczestnicy rzeczywi- ś cie  pracują,  czy  teŜ  –  jak  to  niekiedy  się  zdarza  −  są  jedynie  “zajęci”,  czym  się  faktycznie  zajmują  oraz  w  jakim  zakresie,  czy  stosują  podział  zadań itp., a takŜe w jakim ewentualnie stopniu ich uwaga ukierunkowana  jest na realizowane cele. Kryterium czasu – jak pisze W. KieŜun  − pozwala  na  “sprowadzanie  niejako  do  wspólnego  mianownika  róŜnorodnych  czyn- ności”, jest to  “jedyne kryterium umoŜliwiające przyjęcie jakiejś skali po- równywalności” (KieŜun 1974, s. 12–13; Drucker 1994, s. 64–65).    Zainteresowanie problematyką, o której mowa, wynika teŜ z faktu, iŜ  czas  okazał  się zasobem  wyjątkowo  cennym,  a  racjonalne  gospodarowa- nie  nim  − jednym z waŜniejszych problemów współczesności. W odróŜ- nieniu  od  innych  zasobów  nie  moŜna  go  wynająć  czy  kupić,  ani  teŜ  w jakikolwiek  inny  sposób  dowolnie  pomnoŜyć.  PodaŜ  czasu  jest  całko- wicie nieelastyczna, co oznacza, Ŝe niezaleŜnie od tego, jaki by nie był na  niego popyt, jego ilość – w ujęciu globalnym  − nie wzrośnie nigdy. Jest to  ponadto  zasób  wyjątkowo  nietrwały.  Nie  moŜna  go  zgromadzić  i  prze- Władysław Kobyliński    2  chować  z  myślą  o  potrzebach  przyszłości,  tak  jak  to  ma  np.  miejsce  w przypadku  pieniędzy  ulokowanych  na  rachunku  bankowym.  Jednym  z elementów  specyfiki  czasu  jako  zasobu  jest  takŜe  to,  Ŝe  nie  da  się  go  niczym zastąpić. O ile większość znanych nam zasobów ma swoje substy- tuty  (drewno  moŜna  zastąpić  tworzywem  sztucznym,  miedź  aluminium, 

(…)

…, kierowników bowiem nie obowiązują
ścisłe normy czasu pracy. Z formalno-prawnego punktu widzenia nie
moŜna byłoby zatem postawić Ŝadnemu z nich zarzutu, Ŝe na realizację
swoich zadań poświęca zbyt mało czasu, podobnie jak w przypadku, gdy-
by się okazało, Ŝe jego dzień pracy jest nadmiernie długi. Zwyczajowo
jedynie i w duŜym stopniu pod wpływem analogii do osób nie będących
kierownikami przyjmuje się, Ŝe…
…, a co
ewentualnie złe, sugestii i uprzedzeń itp.,. tylko w ten sposób bowiem
moŜna poznać ich właściwy sens i znaczenie (Kobyliński 1986, s. 56).
7.3. BudŜet czasu kierownika oraz jego struktura
7.3.1. Długość rzeczywistego dnia pracy
śaden akt prawny nie określa dokładnie, w jakim czasie kierownik
powinien wykonać swoje zadania, kierowników bowiem nie obowiązują
ścisłe normy czasu pracy. Z formalno-prawnego…
… kierowników i to w róŜnych dziedzinach Ŝycia społecznego rzadko
pokrywa się z nominalnym, bywa natomiast od niego na ogół znacznie
dłuŜszy. Kierownicy nagminnie przekraczają fizjologicznie dopuszczalne
− w tym zakresie – normy. Rzecz znamienna, Ŝe zjawisko, o którym mo-
wa, zaobserwowano pod kaŜdą niemal szerokością geograficzną, jakkol-
wiek jego skala i zakresy występowania bywają róŜne. W badaniach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz