Organizowanie procesów pracy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizowanie procesów pracy - wykład - strona 1 Organizowanie procesów pracy - wykład - strona 2 Organizowanie procesów pracy - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1      Moduł  2   ORGANIZOWANIE PROCESÓW PRACY          2.1. Pojęcie organizacji i jego róŜne znaczenia.          Istota organizowania      Słowo  “organizacja”  mimo  duŜej  popularności  nie  ma  jasno  i  jedno- znacznie  sprecyzowanego  znaczenia.  Określamy  nim  zarówno  pewne  całości charakteryzujące się cechą uporządkowania (znaczenie  atrybuto- we ), jak i ludzi wyposaŜonych  w odpowiednie zasoby rzeczowe i powo- łanych do realizacji określonych zadań (znaczenie  rzeczowe ).O organiza- cji mówimy teŜ niekiedy mając na uwadze czynności porządkowania czy- li łączenia elementów w jakąś spójną, logiczną całość (znaczenie  czynno- ś ciow e.  W  tym  ostatnim  znaczeniu  słowo  “organizacja”  jest  uŜywane  m.in.  w  nazwie  jednego  z  przedmiotów  wykładanych  w  uczelniach  eko- nomicznych  −  “organizacja  i  zarządzanie”  (KieŜun  1997,  s. 12−13;  Ki- sielnicki  2004,  s. 11 −12;  Pszczołowski  1978,  s. 150−154;  Zieleniewski  1975, s. 265–275).    Zilustrujmy  róŜnice  zachodzące  w  treści  i  zakresach  znaczeniowych  tego  pojęcia  posługując  się  konkretnymi  przykładami.  OtóŜ,  gdy  mówi- my, Ŝe w jakimś biurze czy urzędzie “panuje organizacja”, często dodając  (niepotrzebnie  zresztą),  Ŝe  “dobra”,  mamy  na  myśli  istniejący  w  niej  ład  i porządek,  czystość  i  nienaganną  dyscyplinę  pracy.  Wszystkie  elementy  tworzące  daną  całość,  jak  np.  działy  czy  wydziały  urzędu,  jego  personel  kierowniczy i wykonawczy, urządzenia i środki techniczne, wyposaŜenie  itp. są ze sobą spójne i sprzyjają realizacji załoŜonych celów. Słowa “or- ganizacja”  uŜywamy  wówczas  w  znaczeniu  atrybutowym.  Zawiera  ono  pozytywną ocenę cech jakiejś rzeczy, czyli jego atrybutów  − od łac.  attri- butus  = cecha, przymiot (zob. Kopaliński 1989, s. 50).  Władysław Kobyliński    2    Jeśli  jednak  mówimy,  Ŝe  “jakaś  organizacja  nie  wykonuje  naleŜycie  przypisanych jej zadań”, słowa “organizacja” uŜywamy w znaczeniu rze- czowym. Mamy wówczas na myśli pewien obiekt złoŜony z ludzi, wypo- saŜonych  w  zasoby  i  mających  wspólne  cele.  Takimi  obiektami  są  np.  szkoły czy inne instytucje edukacyjne, fabryki i zakłady usługowe, domy  kultury i biblioteki, urzędy państwowe i samorządy lokalne, partie i orga- nizacje społeczne itp.    Łatwo moŜna zauwaŜyć, Ŝe obiekty będące organizacjami (w znacze- ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz