Zarządzanie procesami zmian - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie procesami zmian - wykład - strona 1 Zarządzanie procesami zmian - wykład - strona 2 Zarządzanie procesami zmian - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1      Moduł  8  ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN        8.1.  Istota zmian organizacyjnych oraz ich rodzaje    8.1.1.  Pojęcie zmiany    W  naukach  społecznych  pojęciem  “zmiana”  określa  się  zazwyczaj  “zdarzenie,  w  którym  stan  końcowy  jest  róŜny  od  stanu  początkowego”  (Pszczołowski 1978, s. 289) 1. Takie “zdarzenie” moŜe być efektem dzia- łania sił przyrody, albo teŜ świadomej aktywności człowieka. Naturalnie,  zmiana moŜe nastąpić takŜe w wyniku łącznego  oddziaływania obu tych  czynników. Człowiek jest na ogół w stanie wpływać na zmiany wywołane  siłami przyrody, przyspieszać je bądź opóźniać itp., albo teŜ nic dopusz- czać do ich powstawania w ogóle.  Szczególnym rodzajem zmian dokonujących się w otoczeniu człowie- ka  są  zmiany  organizacyjne.  Dotyczą  one  całej  organizacji  lub  jakiejś  istotnej jej części (Griffin 1996, s. 393). Mogą polegać na modyfikowaniu  budowy  wewnętrznej  organizacji,  jak  i  zasad  jej  funkcjonowania  czy  rozwoju. W praktyce, naturalnie, rzadko się zdarza, by zmiana ogranicza- ła  się  do  jednego  z  elementów  organizacji,  przekształcanie  go  bowiem  powoduje  zazwyczaj  zmiany  w  innych.  I  tak  np.  spłaszczanie  struktur  organizacyjnych  i  związane  z  nim  poszerzanie  rozpiętości  kierowania  wywołuje  określone  konsekwencje  w  zatrudnieniu,  stanie  kwalifikacji  pracowników,  stylu  współdziałania  z  nimi  itp.,  a  nawet  w  płacach.  Po- dobnie jest z wprowadzaniem do pracy komputerów czy innych urządzeń  technicznych.  Wywołuje  ono  na  ogół  takŜe  zmiany  w  kryteriach  doboru  pracowników,  metodach  ich  kształcenia  i  doskonalenia  zawodowego,                                                    1  Interesujący  przegląd  znaczenia  pojęcia  “zmiana”  u  róŜnych  autorów  znajdujemy  w pracach: (Błaszczyk 1999, s. 6 i nast. oraz Mikołajczyk 2003, s. 13 −14).  Władysław Kobyliński      2  pobudzania do zwiększonej aktywności itp., a takŜe w systemach kontroli  i oceny wyników ich pracy.      8.1.2.  Rodzaje i formy zmian organizacyjnych    W naukowej literaturze przedmiotu wyróŜnia się wiele rodzajów oraz  form organizacyjnych zmian. Bywają np. zmiany ukierunkowane na roz- wiązywanie  problemów;  które  mogą  dopiero  pojawić  się  w  przyszłości  ( zmiany  planowane )  oraz  takie,  które  stanowią reakcję  na  zaistniałe  juŜ  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz