Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

note /search

Ekonomika - definicje na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 1925

Cechy systemowo niezależne : optymalne kombinowanie czynników produkcji, zasada gospodarności, równowaga finansowa Cechy systemowo zależne : *system gospodarki rynkowej: prywatna własność środków prod i samodecydowanie, autonomiczne przeds, zasada działalności dochodowej *system gospodarki planow...

Ekonomika test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1603
Wyświetleń: 2499

1. Łącznie przedsiębiorstwo ma charakter fuzji, gdy: a) na podstawie umowy dwóch lub więcej przedsiębiorstw dochodzi do wymiany akcji (udziałów) dotychczasowych spółek na akcje (udziały) nowo powstałej spółki b) jedno przedsiębiorstwo wchodzi w posiadanie akcji (udziałów) innego w takim zakresie...

Rachunek przepływu kapitałów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Rachunek przepływu kapitałów Rachunek przepływu kapitałów jest pewną odmianą cash flow. Pokazuje zmiany, jakie zachodzą w kolejnych okresach bilansowych wyłącznie w oparciu o bilans. W bilansie początkowym suma aktywów ogółem wskazuje majątek, jakim przedsiębiorstwo dysponuje (a dokładniej tylko...

Zawartoćś merytoryczna sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Zawartość merytoryczna poszczególnych elementów sprawozdania finansowego. Patrz: sprawozdanie 2009, wzory dokumentów. 1.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Zawiera ono przede wszystkim opis przyjętych przez jednostkę zasad rachunkow...

Działalność gospodarcza - zakres przedmiotowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Przedmiotowy zakres poj ę cia działalno ść gospodarcza Z przedmiotowego punktu widzenia działalno ś ci ą gospodarcz ą jest zarobkowa działalno ść wytwórcza, budowlana, handlowa i usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złó ż , a tak ż e działalno ść zawodowa wykonywana w ...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

Bilans Bilans jednostki gospodarczej stanowi podstawowe sprawozdanie finansowe. Jest zestawieniem w sformalizowanej, uporządkowanej formie, jej wszystkich aktywów (majątku firmy) i pasywów (sposobów finansowania majątku) na określony dzień. Jest on statycznym obrazem firmy w danym momencie. Nie ...

Bilans ustawowy - pasywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

PASYWA Pasywa generalnie dzielą się na dwie podstawowe grupy: kapitał własny i kapitał obcy. Jednakże prawodawca wyróżnił po tej stronie bilansu aż pięć grup finansowania majątku przedsiębiorstwa. Mówią one kto i na jakich warunkach wyposażył jednostkę w środki gospodarcze. Pierwsza grupa pasyw...

Działalność gospodarcza - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1589

  1    1. Przedmiotowy zakres pojęcia działalność gospodarcza    Z  przedmiotowego  punktu  widzenia  działalnością  gospodarczą  jest  zarobkowa  działalność  wytwórcza,  budowlana,  handlowa  i  usługowa  oraz  poszukiwanie,  rozpoznawanie  i  wydobywanie  kopalin  ze  złóŜ,  a  takŜe  działalnoś...

Elementy sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1512

Elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest końcowym efektem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego oraz zasady jego sporządzania zostały określone w ustawie o rachunkowości.

Firma i oznaczenie przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Firma i oznaczenie przedsi ę biorstwa Poj ę cie i rodzaje firm Wyraźne rozró ż nienie mi ę dzy przedsi ę biorc ą a prowadzonym przez niego przedsi ę biorstwem, chociaż z prawnego punktu widzenia bardzo istotne, w praktyce często ulega zatarciu. Należy jednak oddzielić, przynajmniej teoretycznie, o...