Działalność gospodarcza - opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza - opracowanie  - strona 1 Działalność gospodarcza - opracowanie  - strona 2 Działalność gospodarcza - opracowanie  - strona 3

Fragment notatki:

  1    1. Przedmiotowy zakres pojęcia działalność gospodarcza    Z  przedmiotowego  punktu  widzenia  działalnością  gospodarczą  jest  zarobkowa  działalność  wytwórcza,  budowlana,  handlowa  i  usługowa  oraz  poszukiwanie,  rozpoznawanie  i  wydobywanie  kopalin  ze  złóŜ,  a  takŜe  działalność  zawodowa  wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły (art. 2 USDG)  Przyjrzyjmy się bliŜej niektórym elementom tej definicji.  Działalność wytwórcza  Pojęcie  to  nie  jest  zdefiniowane  normatywnie.  W  znaczeniu  ekonomicznym  jego  znaczenie jest bardzo szerokie . Do działalności wytwórczej zaliczyć moŜna:  -  działalność  stricte  produkcyjną,  zarówno  tę,  która  prowadzi  do  powstania  określonego  produktu  materialnego,  jak  i  tę,  której  efektem  jest  produkt  niematerialny ( np. utwór muzyczny, oprogramowanie );  -   przetwarzanie, uszlachetnianie towarów.  Działalność budowlana  Jedyny  z  pięciu  rodzajów  działalności  wymienionych  w  definicji,  który  posiada  definicję  ustawową.  Działalność  budowlana  zdefiniowana  jest  przez  art.  1  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  -  prawo  budowlane.  Zgodnie  z  tą  definicją,  działalność  budowlana  obejmuje  sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.  Działalność handlowa i usługowa  Polega  na  sprzedaŜy  towaru  lub  usługi.  SprzedaŜ  (handel)  naleŜy  rozumieć  w  znaczeniu  najszerszym  z  moŜliwych,  czyli  moŜe  mieć  ona  zasięg  krajowy,  zagraniczny  lub  międzynarodowy.  MoŜe  mieć  zarówno  charakter  hurtowy  jak  i  detaliczny.  Za  działalność  handlową  i  usługową  uwaŜa  się  takŜe  pośrednictwo  w  tych  czynnościach  (np.:  komis  lub  agencja).  Wyroby  i  usługi  są  zdefiniowane  i  sklasyfikowane  normatywnie  w  Polskiej  Klasyfikacji Wyrobów i Usług  - załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia  2004 r.  Zarobkowy charakter działalności  Przez  charakter  zarobkowy  naleŜy  rozumieć   nastawienie  działalności  na  osiąganie  zysku.   NaleŜy  odróŜnić  zarobek,  który  jest  kategorią  subiektywną,  od  zysku  —  kategorii  obiektywnej.  Nastawienie na zysk nie musi oznaczać, Ŝe się ten zysk rzeczywiście osiąga.   Działalność  zarobkowa  moŜe  nie  przynosić  zysku,  a  nawet  powodować  straty,  mimo  to,  pozostaje  działalnością  zarobkową.  Zysk  to  obiektywny  wynik  określonego  procesu,  moŜna 

(…)

… cywilne i handlowe w
zarysie, Warszawa 2006)
5. Rejestry przedsiębiorców
W obecnym stanie prawnym mamy dualistyczny system rejestracji przedsiębiorców –
funkcjonują dwa rejestry: Rejestr Przedsiębiorców i Ewidencja Działalności Gospodarczej.
Rejestr Przedsiębiorców
Rejestr Przedsiębiorców działa od l stycznia 2001 r. na podstawie ustawy z 20 sierpnia
1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Rejestr…
… ubezpieczeniowych.
Dane podlegające wpisowi
Rejestr słuŜy wpisywaniu tych danych, które na podstawie przepisów ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw podlegają wpisowi. Katalog danych jest
bardzo bogaty. Zgodnie z art. 38 KRS, w dziale 1 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się
m.in. następujące dane:
1) dla kaŜdego podmiotu:
a)
nazwę lub firmę, pod którą działa,
b)
oznaczenie jego formy prawnej,
c…
… spółki komandytowej,
b)
określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który
komandytariuszem,
c)
wysokość sumy komandytowej,
d)
przedmiot wkładu kaŜdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części
został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe;
7) w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej:
a)
oznaczenie komplementariuszy spółki komandytowo-akcyjnej,
b)
wysokość kapitału…
… bada jedynie prawdziwość danych dotyczących imienia, nazwiska, nazwy lub
firmy i numeru PESEL lub REGON (art. 23 ust. 2 i art. 35 KRS). Natomiast prawdziwość
pozostałych danych objętych wpisem sąd rejestrowy bada wyłącznie wówczas, gdy poweźmie
uzasadnione wątpliwości co do zgodności tych danych z rzeczywistością (art. 23 ust. 2 KRS).
Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego
Dane z Krajowego Rejestru Sądowego pozyskiwane są przez zainteresowanych za
pośrednictwem Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, działającej jako
komórka
organizacyjna
Ministerstwa
Sprawiedliwości
z
oddziałami
przy
sądach
rejestrowych. Zadaniem Centralnej Informacji jest:
1.
prowadzenie zbioru informacji Rejestru oraz elektronicznego katalogu
dokumentów spółek,
2.
udzielanie informacji z Rejestru…

zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
- wynajmowanie przez rolników pokoi, sprzedaŜ posiłków domowych i świadczenie
w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów (agroturystyka)
2. Podmiotowy zakres pojęcia działalność gospodarcza
NajwaŜniejszym
pojęciem
z
podmiotowego
punktu
widzenia
jest
termin
„przedsiębiorca”. Został on zdefiniowany zarówno w KC…
… być wykonywane
osobiście
przez
wykwalifikowanych
przedsiębiorców
posiadających
odpowiednie
uprawnienia zawodowe – np. architekt, doradca podatkowy, notariusz.
Obowiązek zamieszczania informacji na towarach
Przedsiębiorca, który na terytorium RP wprowadza do obrotu towar, musi umieścić na
nim, jego etykiecie lub instrukcji określone informacje. Są to przede wszystkim informacje na
temat samego przedsiębiorcy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz