Bilans ustawowy - pasywa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bilans ustawowy - pasywa - strona 1 Bilans ustawowy - pasywa - strona 2 Bilans ustawowy - pasywa - strona 3

Fragment notatki:

PASYWA Pasywa generalnie dzielą się na dwie podstawowe grupy: kapitał własny i kapitał obcy.
Jednakże prawodawca wyróżnił po tej stronie bilansu aż pięć grup finansowania majątku
przedsiębiorstwa. Mówią one kto i na jakich warunkach wyposażył jednostkę w środki
gospodarcze.
Pierwsza grupa pasywów obejmuje kapitały własne. A. Kapitały własne: 1. Kapitał podstawowy:
kapitał akcyjny - w spółce akcyjnej,
kapitał udziałowy - w spółce z o.o.,
fundusz założycielski dla przedsiębiorstw państwowych,
fundusz zasobowy w przypadku spółdzielni,
2. Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego ze znakiem minus.
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
4. Kapitał zapasowy, który powstaje
ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (po potrąceniu kosztów emisji),
tworzony ustawowo - na przykład spółki akcyjne mają obowiązek odpisów z zysku
niepodzielonego minimum 8% na kapitał zapasowy, o ile jest on mniejszy niż 1/3 kapitału
podstawowego, przedsiębiorstwa państwowe wykazują tu fundusz przedsiębiorstwa wraz
z jego zwiększeniami i zmniejszeniami,
tworzony zgodnie ze statutem lub umową,
z dopłat wspólników - w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień dopłacającym,
inny.
5. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny - zwiększenia lub zmniejszenia kapitałów (funduszy)
zasadniczych w wyniku przeszacowania aktywów, np. środków trwałych.
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe - wieloletnie rezerwy celowe na rozwój, powstałe
z podziału wyniku z lat ubiegłych oraz z innych źródeł, określonych w decyzji o utworzeniu
funduszu, na przykład z dopłat wspólników dla zabezpieczenia zamierzonych przedsięwzięć
związanych z dużymi wydatkami lub ryzykiem.
7. Zysk (strata ze znakiem minus) z lat ubiegłych
8. Wynik finansowy netto bieżącego roku obrotowego (strata ze znakiem minus),
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego - zgodnie z art.37 ust.5 ustawy
o rachunkowości - tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego,
wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic
przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia
podatku dochodowego w przyszłości.
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Pozostałe rezerwy.


(…)

… kulturalnooświatową,
sport i turystykę, ponadto pomoc społeczną i rzeczową. Fundusz mieszkaniowy
służy finansowaniu budownictwa mieszkaniowego dla pracowników oraz jako pomoc
w uzyskaniu i użytkowaniu mieszkań.
Rozliczenia międzyokresowe
1. Ujemna wartość firmy - jest to różnica pomiędzy ceną nabycia jednostki lub
zorganizowanej jej części a wartością godziwą przejętych aktywów netto.
2. Inne rozliczenia…
…). Syntetyczna prezentacja elementów sprawozdań, jej szczegółowość
zależy oczywiście od potrzeb, dla których sprawozdanie jest budowane. W prezentowanych
przykładach często zamieszczana jest wartość środków trwałych brutto, wartość umorzenia
(suma amortyzacji z poprzednich lat, o które zmniejszyła się wartość środków trwałych,
tworząc wartość netto tych środków) i wartość netto środków trwałych. Daje to lepszy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz