Elementy sprawozdania finansowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elementy sprawozdania finansowego - strona 1 Elementy sprawozdania finansowego - strona 2

Fragment notatki:

Elementy sprawozdania finansowego. Sprawozdanie finansowe jest końcowym efektem procesu przetwarzania informacji w systemie rachunkowości. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sprawozdania finansowego oraz zasady jego sporządzania zostały określone w ustawie o rachunkowości. Ustawa o rachunkowości nakłada na jednostki prowadzące i zamierzające kontynuować działalność gospodarczą obowiązek sporządzania na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowego za rok obrotowy. Sprawozdanie sporządza się w języku polskim oraz w walucie polskiej. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego mają następujące jednostki (podmioty): a/ spółki prawa handlowego, b/ spółki cywilne, spółki jawne, spółki partnerskie i osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły równowartość w walucie polskiej 1,2 mln euro, c/ jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego, prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej lub przepisów dotyczących funduszy emerytalnych, d/ gminy, powiaty, województwa lub ich związki oraz: ● państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, ● gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe, ● państwowe fundusze celowe; e/ jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej za wyjątkiem spółek wymienionych w punkcie a/ i b/; f/ zagraniczne jednostki organizacyjne prowadzące działalność na terytorium Polski, g/ jednostki, które nie zostały wymienione wyżej, jeśli otrzymują na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje i subwencje zostały im przyznane. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie finansowe dla wszystkich podmiotów objętych obowiązkiem sprawozdawczym obejmuje: a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b/ bilans, c/ rachunek zysków i strat, d/ dodatkowe informacje i objaśnienia. Ponadto, podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdania finansowego, tj: 1) banki i zakłady ubezpieczeń, 2) jednostki działające na podstawie przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych, 3) jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 4) spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji, 5) pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków: ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz