Ekonomika test

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika test - strona 1 Ekonomika test - strona 2

Fragment notatki:


1. Łącznie przedsiębiorstwo ma charakter fuzji, gdy:
a) na podstawie umowy dwóch lub więcej przedsiębiorstw dochodzi do wymiany akcji (udziałów) dotychczasowych spółek na akcje (udziały) nowo powstałej spółki b) jedno przedsiębiorstwo wchodzi w posiadanie akcji (udziałów) innego w takim zakresie, który daje… kapitałowa nad przedsiębiorstwem przejmowanym
2. Finansowanie wewnętrzne MŚP to np.: a) amortyzacja b) venture capital
c) kredyt handlowy
d) leasing e) tezauryzacja zysku 3.Cele krytyczne przedsiębiorstwa to:
a) cele, które są niezależne od innych
b) cele, których realizacja jest uzależniona od wcześniejszej realizacji celów, ale jednocześnie warunkują wykonanie innych zamierzeń
c) cele, które wyłącznie warunkują realizacje innych celów
d) cele, których realizacja jest uzależniona od wcześniejszego osiągnięcia innych celów 4. Determinanty egzogeniczne sprawności zarządzania przedsiębiorstwa to np.: a) sytuacja na runku b) struktura organizacyjna
c) style kierowania d) czynniki ekonomiczne 5. Najwięcej przedsiębiorstw w Polsce działa w:
a) handlu i naprawach
b) szkolnictwie
c) przemyśle d) usługach 6. Weksel to przede wszystkim dokument: a) płatniczy b) gwarancyjny c) kredytowy d) obiegowy 7. Kooperacja przemienna (cykliczna) występuje wtedy gdy:
a) producent wyrobu finalnego współpracuje z wieloma kooperantami dostarczającymi określone elementy lub świadczącymi usługi w poszczególnych fazach procesu technologicznego b) producent wyrobu finalnego zleca dostarczenie pewnych grup elementów wyrobu lub świadczenie wysokich usług jednemu lub kilku kooperantom, którzy z kolei zlecają wykonanie poszczególnych części kolejnym subkooperantom
c) następuje realizowanie cyklu produkcyjnego wyrobu na przemian przez producenta wyrobu oraz kooperanta 8. Oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w ramach prywatyzacji bezpośredniej może nastąpić po spełnieniu pozostałych wymogów ustawowych - na rzecz:
a) spółki, w której 20% akcji zostało objęte przez osoby nie będące pracownikami przedsiębiorstwa b) osoby fizycznej
c) spółki akcyjnej, w której 100% akcji zostało objęte przez osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa
9. Narodowe Fundusze Inwestycyjne funkcjonują jako:
a) agendy rządowe b) spółki akcyjne 10. Zasada gospodarczości to inaczej: a) zasada racjonalnego gospodarowania b) zasada maksymalizacji zysku


(…)

… Nadzorczej i/lub Komisji Rewizyjnej jest obowiązkowe w:
a) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale pow. 500 000 zł
b) w spółce komandytowo - akcyjnej
c) w spółce komandytowej
d) w spółce partnerskiej
31. Do kapitałów własnych przedsiębiorstwa zalicza się:
a) kapitał zapasowy, kapitał z aktualnej wyceny oraz podzielony wynik finansowy
b) kapitał zakładowy, rezerwa na świadczenia emerytalne, fundusz z aktualnej wyceny oraz niepodzielony wynik finansowy
c) zysk, rozliczenia międzyokresowe, kapitał podstawowy
d) kapitał zapasowy, zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych
32. Dywersyfikacja schodzenia z branży:
a) polega na lokowaniu nadwyżek finansowych w młodszych mających szanse rozwoju sektorach
b) polega na wykorzystaniu zasobów wykorzystywanych do wytwarzania produktów
33…
… kapitału, optymalizacje struktury kapitału
19. W spółce komandytowej:
a) komplementariusz i komandytariusz odpowiadają w takim samym zakresie
b) komandytariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej
c) komplementariusz ponosi odpowiedzialność bez ograniczeń
d) komplementariusz ponosi odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej
20. Wyodrębnienie organizacyjne przedsiębiorstwa oznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz