Testy z zarządzania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Testy z zarządzania - strona 1 Testy z zarządzania - strona 2 Testy z zarządzania - strona 3

Fragment notatki:

TESTY Z ZARZĄDZANIA 1.Stosunki organizacyjne to m.in. stosunki:
a / należenia do różnych systemów
b / dyferencjacji
c / dywersyfikacji
d / hierarchicznej zależności
2.Istnienie kanałów informacyjnych (komunikacji) w przedsiębiorstwie jest rezultatem:
a / regulacji administracyjnych
b / stosunków organizacyjnych
c / decyzji kierownictwa
d / istniejących podziałów kompetencji decyzyjnych
3.Przewodzenie zależy w głównej mierze od:
a / kompetencji formalnych
b / formalnego autorytetu
c / nieformalnego autorytetu
/całość w wersji do ściągnięcia/ 4.Funkcje zarządzania to zbiory:
a / typowych powtarzalnych czynności
b / decyzji kierowniczych
c / czynności ustalania celów i sposobu ich realizacji
5.Funkcje zarządzania to m.in.:
a / planowanie b / stymulowanie
c / integrowanie
d / kontrola
6.”HOMO SOCIUS” to człowiek który:
a / cechuje się racjonalnym stosunkiem do pracy
b / dąży do samorealizacji w pracy
c / cechuje go duża samodzielność
7.Ważnymi zdarzeniami , które wpłynęły na powstanie przedsiębiorstwa były:
a / oddzielenie majątku właściciela od majątku przedsiębiorstwa
b / wzrost stopy życiowej konsumentów
c / wielkie odkrycia
8.Prawo do poboru dywidendy jest:
a / uprawnieniem korporacyjnym
b / prawem majątkowym
9.Sens tworzenia przedsiębiorstwa :
a / dodatni efekt synergiczny
b / zaspokajanie potrzeb 10.System przedsiębiorstwa jest podsystemem innych większych systemów:
a / gosp. Narodowej
b / społ.-gosp.
c / zasobów
11.Które , z cech przypisałbyś przedsiębiorstwu traktowanemu jako system ?
a / probabilistyczność
b / sterowalność
12.Charakterystczne cechy otoczenia:
a / nieokreśloność
b / turbulentność
c / złożoność
13.Które z podanych grup własności zalicza się do funkcji techniczno-produkcyjnej:
a / modernizacja
b / organizacja produkcji
14.Podkreśl te cechy zachowań , które są konieczne dla uznania ich za działania nowocz. przedsiębiorstwa :
a / dowolność
b / świadomość
c / celowość
15.Z podanych określeń wybierz te , które powinne charakteryzować cele strategiczne przedsiębiorstwa:


(…)

… pracowniczej
33.Na bazie zalet struktury liniowej i funkcjonalnej zbudowano strukturę :
a / zespołową
b / zadaniową
c / sztabową
d / hybrydową
34.Publiczna oferta sprzedaży prywatnych przedsiębiorstw to forma :
a / zbywania niepotrzebnego majątku przedsiębiorstwa państwowego
b / zbywanie akcji należących do Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa
c / publiczna subskrypcja akcji
35.Regulamin organizacyjny…
… to:
a / mała liczba szczebli b / mała rozpiętość kierowania
c / mała częstotliwość kontaktu z przełożonymi
d / mała możliwość zniekształcenia informacji
28.Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa jest pełnym sukcesorem prawnym przedsiębiorstwa państwowego, co oznacza, że:
a / dyrekcja przedsiębiorstwa staje się zarządem spółki
b / rada pracownicza staje się radą nadzorczą
c / pracownicy przedsiębiorstwa stają…
… nie ulegają zniekształceniu 94.Wartości mogą być odczuwane :
a / racjonalnie b / operacyjnie c / emocjonalnie
95.Wewnętrzna dyspozycja jednostki , czyli jej gotowość do reagowania w określony sposób na otaczającą ją rzeczywistość to :
a / postawa
b / norma w znaczeniu czynnościowym
c / wartość
d / motywy
96.Rada Nadzorcza w Jednoosobowej Spółce Skarbu Państwa zostaje powołana przez :
a / organ założycielski…
… to :
a / pracownicy b / Skarb Państwa
c / inwestor lub nabywca
38.Dualizm kierowania jest :
a / zaletą struktury liniowej
b / wadą struktury zespołowej c / zaletą struktury funkcjonalnej
d / wadą struktury funkcjonalnej
38.Oddziaływanie obiektu kierującego na obiekt kierowany charakteryzuje stosunki :
a / hierarchiczne
b / funkcjonalne
c / kierowania
d / koordynowania
39.W spółce akcyjnej o podziale zysku decyduje :
a / zarząd b / walne zgromadzenie
c / rada nadzorcza
40.Wytyczne polityki firmy , procedury i reguły :
a / stanowią wycinek planu strategicznego
b / to plany operacyjne trwale obowiązujące
c / to plany operacyjne jednorazowe
d / nie mają charakteru planów
41.Składnikami otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa są :
a / banki
b / klienci
c / dostawcy
d / producenci wyrobów substytucyjnych
42.Scalanie…
… najmniej zarabiającym
b / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw w nich skupionych
c / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych dla wszystkich dorosłych obywateli RP
d / przekazanie udziału lub akcji w każdym z Narodowych Funduszy Inwestycyjnych wszystkim pracownikom sfery budżetowej
100…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz