Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład - strona 1 Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład - strona 2 Źródła wiedzy o organizacji i zarządzaniu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

    1      Moduł  1   Ź RÓDŁA WIEDZY O ORGANIZACJI   I ZARZ Ą DZANIU   ORAZ JEJ DOTYCHCZASOWY ROZWÓJ         1.1.  Intuicja i doświadczenie. Etap przednaukowy       Pierwsze  próby  zainteresowania  ludzkości  problematyką  organizacji  i zarządzania  nikną  w pomroce dziejów. Od niepamiętnych czasów  ludzie zastanawiali się nad nader  istotnym pytaniem, a mianowicie: czy i w jaki ewentualnie sposób ich codzienną pracę,  zwłaszcza wykonywaną w zespołach, uczynić bardziej wydajną, a jednocześnie łatwiej- szą?  Pytanie  to  nasuwały  potrzeby  codziennego  Ŝycia.  Od  początku  swego  istnienia  przecieŜ  człowiek  musiał  m.  in.  zdobywać  poŜywienie,  budować  pomieszczenia  chro- niące  go  przed  chłodem  i  wilgocią,  bronić  się  przed  agresją  innych  ludzi  (Kaczmarek,  Sikorski  1996,  s. 9).  Odpowiedzi  dostarczały  wyniki  obserwacji  i  porównań  efektów  stosowania róŜnych form i metod pracy. Na ich podstawie dokonywano uogólnień, for- mułowano  teŜ  zalecenia  i  dyrektywy  praktyczne.  Większość  z  tych  zaleceń  przetrwała  do  naszych  czasów  m.in.  w  postaci  przysłów  i  “mądrości”  ludowych.  Oto  niektóre  z  nich:  “kuj  Ŝelazo  póki  gorące”,  “spiesz  się  powoli”,  “gdzie  się  dwóch  bije...”  itd.  Do- dajmy, Ŝe większość z tych i podobnych “mądrości” okazała się niezwykle trafna i jesz- cze dziś zdumiewa duŜą celnością ujęć. Do niektórych z nich zresztą wciąŜ chętnie od- wołują się autorzy naukowych opracowań z zakresu ogólnej teorii organizacji.    Jest teŜ rzeczą godną uwagi, Ŝe juŜ w zamierzchłych czasach ludzie nieźle na ogół  radzili sobie z rozstrzyganiem napotkanych problemów organizacyjnych. Wskazują na to  m.in.  wielkie  budowle  staroŜytności,  jak  piramidy  egipskie  czy  pałace  władców.  Nasz  podziw  wzbudzają  teŜ  niekiedy  róŜne  rozwiązania  administracyjne,  sposoby  ściągania  podatków  czy  innych  powinności  poddanych.  Wymagały  one  przecieŜ  umiejętnego  planowania  zamierzeń,  koordynowania  działań  róŜnych  osób,  pobudzania  ich  do  odpo- wiedniej aktywności, a takŜe kontroli. Za wielkie osiągnięcie organizacyjne i kierowni- cze staroŜytności niektórzy z autorów uwaŜają np. dzieło MojŜesza, który – jak czytamy  Władysław Kobyliński      2  w  Biblii  –  po  mistrzowsku  wręcz  zorganizował  Izraelitów  i  poprowadził  ich  do  Ziemi  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz