Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 192

Rachunek kosztów pełnych i zmiennych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Rachunek kosztów pełnych a rachunek kosztów zmiennych. Rachunek kosztów jest ważnym elementem systemu rachunkowości. Określany jest jako ogół czynności zmierzających do ustalenia wysokości nakładów w pracy żywej i uprzedmiotowione...

Źródła finansowania przedsiębiorstw - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1204

Źródła finansowania przedsiębiorstw - podstawowe rodzaje i kryteria ich wyboru. Wyróżniamy następujące formy finansowania przedsiębiorstw: Finansowanie własnymi środkami: z zatrzymanego zysku z odpisów amortyzacyjnych z dopłat wspólników spółki Finansowanie z zewnętrznych środków: z kredytu ...

System bankowy i polityka monetarna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

  1  V. System bankowy i polityka monetarna    1.  Istota i funkcje pieniądza.  2.  Ewolucja pieniądza i systemu pienięŜnego.  3.  Zasoby pieniądza.  4.  Koszt posiadania pieniądza.  5.  Popyt na pieniądz i podaŜ pieniądza.  6.  Czynniki determinujące popyt na pieniądz.  7.  Pojęcie systemu bankowe...

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

    1      Moduł  3  BUDOWA ORGANIZACJI  − STRUKTURY        3.1.  Podstawowe pojęcia      Struktura organizacji, to jej wewnętrzna budowa, a więc sposób połą- czenia  tworzących  ją  elementów  (Bielski  1996,  s. 168).  Definicja  ta  na- wiązuje do koncepcji J. Zieleniewskiego (1978, s. 43), któr...

Motywowanie i wynagradzanie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1463

1      MOTYWOWANIE I WYNAGRADZANIE      CZĘŚĆ I    WSTĘP    W funkcjonowaniu organizacji wykorzystujących do realizacji swych celów ludzką  pracę bardzo dużą rolę odgrywają procesy motywowania pracowników.  M  otywacja  wywodzi się od słowa  movere , co oznacza ,,poruszać się”, ale także od  se  mo...

Negocjacje - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Janusz Grzelak
 • Negocjacje i podejmowanie decyzji
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

1.Pojęcie neg- to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, czyli wspólnej decyzji o przyszłym działaniu, w sytuacji gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe. 2. Cechy i cele neg.- Celem neg jest osiągnięcie porozumienia, czyli p...

Międzynarodowe badania marketingowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Moduł III  Międzynarodowe badania marketingowe    1.  Rola  badań  marketingowych  w  zintegrowanej  komunikacji  marketingowej     Kluczowym  czynnikiem  wpływającym  na  sukces  działań  marketingowych  podejmowanych  przez  prz...

Strategie międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jadwiga Sztaba
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1946

Moduł II    Strategie międzynarodowe    1. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw    Jak  wiadomo  z  wcześniej  opisywanych  zagadnień,  współczesne  przedsiębiorstwa,  aby  sprostać  wymaganiom  stawianym  przez  rynek  coraz  częściej  poszukują  nowych  rynków  zbytu.  Małe  przedsiębiorstwa  dzia...

Prawa rachunku zbiorów

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Krzysztof Kwiecień
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

Prawa rachunku zbiorów Z definicji wszystkich stosunków między zbiorami i definicji działań na zbiorach wynikają prawa rachunku zbiorów, analogiczne do praw rachunku zadań i praw rachunku kwantyfikatorów. Oto niektóre z praw rachunku zbio...

Moc wpływu społecznego - wykład - podstawowy błąd atrybucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

Moc wp ł ywu spo ł ecznego. Próbując przekonać ludzi, że na ich zachowanie wpływa wydatnie otoczenie społeczne, psycholog staje przed potężną przeszkodą: skłonnością, którą wszyscy podzielamy, do wyjaśniania zachowania w terminach osobowościowych (jak w przytoczonym wcześniej przykładzie kelnerk...