Determinanty dochodu narodowego - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1778
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Determinanty dochodu narodowego - opracowanie - strona 1 Determinanty dochodu narodowego - opracowanie - strona 2 Determinanty dochodu narodowego - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

  1    III. Determinanty dochodu  narodowego    1.  Popyt globalny a dochód narodowy.   2.  Krzywa agregatowej podaŜy.  3.  Składniki globalnego popytu i ich determinanty.  3.1. Funkcja konsumpcji.  3.2. Inwestycje.  3.3.Wydatki państwa.  3.4. Eksport netto.  4.  Funkcja oszczędności.  5.  Pojęcie i mechanizm równowagi.  5.  Równowaga w uproszczonym modelu gospodarki. Równość inwestycji i oszczędności.  6.  MnoŜnik  7.  Równowaga w rozwiniętym modelu gospodarki    Słowa kluczowe    •  popyt globalny (agregatowy)  •  podaŜ globalna (agregatowa)  •  funkcja konsumpcji  •  hipoteza dochodu absolutnego  •  hipoteza dochodu permanentnego  •  hipoteza dochodu absolutnego  •  efekt majątkowy (bogactwa)  •  krańcowa skłonność do konsumpcji  •  przeciętna skłonność do konsumpcji  •  konsumpcja autonomiczna  •  funkcja oszczędności  •  oszczędności autonomiczne  •  krańcowa skłonność do oszczędzania  •  przeciętna skłonność do oszczędzania  •  paradoks zapobiegliwości  •  popytowy efekt inwestycji  •  równowaga na rynku towarowym  •  dochód narodowy zapewniający równowagę  •  funkcja agregatowego popytu  •  nierównowaga na rynku towarowym  •  mnoŜnik inwestycyjny  •  eksport netto  •  krańcowa skłonność do importu  •  gospodarka zamknięta  •  gospodarka otwarta  •  mnoŜnik wydatków konsumpcyjnych  •  mnoŜnik eksportowy    2  •  mnoŜnik podatkowy        Funkcja konsumpcyjna    Funkcja konsumpcji to związek między wydatkami konsumpcyjnymi a bieŜącymi dochodami.  Funkcja  ta  pokazuje  poziom  zamierzonych  łącznych  wydatków  konsumpcyjnych  przy  róŜnych poziomach dochodu narodowego.     Stosunek wydatków konsumpcyjnych do dochodu narodowego nazywamy  przeci ę tn ą   skłonno ś ci ą   do  konsumpcji .  Mówi  ona,  jaka  część  dochodu  przeznaczona  jest  na   konsumpcję. Natomiast stosunek przyrostu wydatków konsumpcyjnych do przyrostu dochodu  nazywamy  kra ń cow ą  skłonno ś ci ą  do konsumpcji .     k sk =   ∆ C/ ∆ Y  k sk – krańcowa skłonność do konsumpcji  ∆ C i ∆Y  przyrost wydatków konsumpcyjnych i dochodu narodowego              Funkcja konsumpcji      Wykresem funkcji konsumpcyjnej jest linia prosta. Liniowy charakter funkcji wynika  z  przyjętego  załoŜenia,  Ŝe  zmiana  dochodu  narodowego  o  pewną  wielkość  pociąga  za  sobą  jednakowe  zmiany  wydatków  konsumpcyjnych    całym  obszarze  zmian  dochodu.  Jest  to 

(…)

… dziedzin w wytwarzaniu dochodu narodowego zaś
zmniejszaniu udziału dziedzin przestarzałych.
W krótkim okresie czasu o wzroście dochodu narodowego decydują czynniki
popytowe. Czynniki popytowe obejmują popyt na dobra wszystkich podmiotów
gospodarczych. Determinują one wielkość faktycznie wytworzonego dochodu narodowego w
gospodarce.
Łączny agregatowy popyt decyduje o wielkości produkcji faktycznej
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz