Inflacja - wykład - Hiperinflacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1484
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Inflacja - wykład - Hiperinflacja - strona 1 Inflacja - wykład - Hiperinflacja - strona 2 Inflacja - wykład - Hiperinflacja - strona 3

Fragment notatki:

  1  VII.  Inflacja    1.  Pojęcie  i  typy  inflacji.  2.  Skutki  inflacji.  3.  Przyczyny  inflacji:  luka  inflacyjna  a  teoria  popytowa;  kosztowa  i  monetarystyczna   teoria  inflacji.  4.  Przebieg  inflacji  w  Polsce  w  okresie  transformacji.  5.  Sposoby  przeciwdziałania  inflacji.    Słowa  kluczowe:  •  poziom  cen,  •  inflacja  i  deflacja,  •  wskaźnik  cen,  •  stopa  inflacji,  •  wskaźnik  cen  dóbr  konsumpcyjnych,  wskaźnik  cen  dóbr  inwestycyjnych (produkcji   sprzedanej  przemysłu),  deflator  PKB,  •  inflacja  pełzająca,  umiarkowana  i  galopująca,  •  hiperinflacja,  •  inflacja  antycypowana  i  nieantycypowana,  •  iluzja  pienięŜna,  •  indeksacja  dochodów,  •  luka  inflacyjna,  •  inflacja  popytowa,  kosztowa,  płacowa  i  pienięŜna,  •  inflacja  korekcyjna,  •  polityka  antyinflacyjna.                    W  ostatnich  latach  inflacja  stała  się  najczęściej  uŜywanym  terminem  ekonomicznym  w  literaturze  fachowej  i  publicystyce.  Związane  jest  to  z  ogromnym  zainteresowaniem  społeczeństwa oraz rządu problematyką wzrostu cen.  W  przeszłości  zjawisko  masowego  wzrostu  cen  moŜna  zaobserwować  w  okresach  wojny  lub  innych  wydarzeń  gdy  państwa  zmuszone  były  do  podejmowania  ogromnych  wydatków,  decydowały  się  na  przejściowe  odejścia  od  waluty  złotej  i  emitowały  ogromne  ilości  pieniądza  papierowego,  który  zalewał  rynek  wywołując  gwałtowną  zwyŜkę  cen,  dezorganizując  w  efekcie  system  pienięŜno  kredytowy  i  całą  gospodarkę.  Z  problemem  inflacji borykają   się lub borykały niemalŜe wszystkie kraje świata.  Wzrost cen obserwowano takŜe w warunkach istnienia systemu waluty kruszcowej, a  takŜe w okresach oŜywienia koniunktury. RównowaŜony był on odpowiednim spadkiem cen  w  okresie  kryzysu.  Mieliśmy  więc  do  czynienia  z  mechanizmem  wahań  cyklicznych,  w  których ceny wykazywały elastyczność w obu kierunkach.  W  ostatnich  dziesięcioleciach  skala  i  charakter  problemu  uległy  zmianom.  Kraje  wysoko  rozwinięte  nie  przeŜyły  w  tym  okresie  klęski  hiperinflacji  choć  doświadczenie  krajów    2  latynoamerykańskich  a  takŜe  przyszłość  Polski  z  drugiej  połowy  1989  roku  przypominają  o  jej potencjalnym niebezpieczeństwie.  Fluktuację cen w cyklu koniunkturalnym przestały odpowiadać klasycznym regułom. Zamiast 

(…)

… inflacyjne wywołują określone zachowania podmiotów
gospodarczych wzmagające ten proces, przy czym zaczyna się ona wymykać kontroli.
Inflacja galopująca (10-150%) i
powodującą narastające zakłócenia w przebiegu procesów gospodarczych, osłabienie
systemów motywacyjnych, a w rezultacie zahamowanie wzrostu gospodarczego.
• hiperinflacja – (powyŜej 150%)
2
powodującą narastające zakłócenia w przebiegu procesów…
… popyt(konsumpcyjny, inwestycyjny, wydatki rządowe) wywołuje konkurujące ze sobą wzrosty cen i płac.
= Inflacja sektorowa
↑ W warunkach niedoskonałego rynku i silnych związków zawodowych do pojawienia się inflacji wystarczy wystąpienie
nadwyŜki popytu tylko w niektórych gałęziach
Inflacja kosztowa (dostawców) związana jest ze wzrostem kosztów produkcji.
Pojawia się wtedy gdy są ograniczenia w podaŜy…
… wyrobu powodują w konsekwencji
wzrost cen.
Rysunek 2.
Podczas inflacji kosztowej krzywa agregowanej podaŜy przesuwa się w lewo, co prowadzi do
ustalenia nowej równowagi makroekonomicznej, ale przy wyŜszych cenach. Wielkość
zagregowanego popytu maleje powodując bezrobocie.
Kosztowa teoria inflacji
= Pojawiła się w latach 50, gdy w krajach rozwiniętych jednocześnie wystąpiły: bezrobocie, wolne moce…
… tylko w okresach oŜywienia koniunktury
gospodarczej. Współcześnie towarzyszą one kaŜdej fazie cyklu gospodarczego. Pojawiły się
w związku z tym nowe pojęcia: stagflacja (występuje przy stałym poziomie produkcji) i
slumpflacja (występuje przy spadku produkcji i handlu).
Deflacja – zjawisko przeciwne inflacji, polegające na odpływie pieniądza z Ŝycia
gospodarczego, co wpływa na ogólny spadek podaŜy pieniądza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz