Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - strona 185

Budżet państwa - Podatki - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

  1  IV. Bud Ŝ et pa ń stwa    1. Pojęcie i funkcje budŜetu państwa.  2. Dochody budŜetu państwa. Podatki  3. Wydatki budŜetu państwa  4.  Podatki  i  wydatki  państwa  jako  instrumenty  stabilizacji  koniunktury.  MnoŜnikowy  efekt  wydatków, podatków i zrównowaŜenia budŜetu.  5. Aktywna i pasywn...

Cele i zadania budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1911

Cele i zadania budżetowa nia Podstawowym celem budżetowania jest dyscyplinowanie i kontrola wydatkowania środków finansowych stanowiących element kreowania działalności proefektywnościowej oraz dyscyplinowania czasu realizacji zadań produkcyjnych.

Dług publiczny - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2107

Dług publiczny - istota, przyczyny, instrumenty finansowania. Dług publiczny, dług państwowy , suma nie spłaconych przez rząd lub in. związki publicznoprawne zobowiązań zarówno wobec wierzycieli krajowych, jak i zagranicznych. Zobowiązania te mogą mieć charakter krótko- (do 1 roku), średnio- (do 10...

Klasyfikacja sprawozdań finansowych - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2226

KLASYFIKACJA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Na sprawozdawczość finansową składają się różnorodne sprawozdania finansowe, które można klasyfikować według wielu kryteriów. Najpopularniejsze kryteria klasyfikacji i rodzaje sprawozdań finansowych oraz ich charakterystyka Lp. Kryterium klasyfikacji sprawozdań f...

Podatek – istota, rodzaje, konstrukcja - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 469
Wyświetleń: 4137

Podatek - istota, rodzaje, konstrukcja. Charakteryzacja wybranego podatku. Podatek, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np.

Rodzaje budżetów - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2625

Rodzaje budżetów Złożoność procedury budowy całkowitego planu jednostki gospodarczej w tym budżetu kosztów, zależy od rodzaju, wielkości i struktury organizacyjnej tej jednostki. Opracowanie budżetu na następny rok rozpoczyna się zwykle kilka miesięcy przed zakończeniem bieżącego roku. Odpowiedzia...

Zadania i funkcje sprawozdawczości finansowej - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2023

ZADANIA, FUNKCJE I CEL SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Zadaniem sprawozdawczość finansowej jest przetwarzanie danych, których źródłem są księgi rachunkowe, w informacje potrzebne odbiorcom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym do różnych celów. Skuteczne i konsekwentne realizowanie stawianego przed s...

Zasady budżetowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 707

Zasady budżetowania Zasady budżetowania powszechnie uznawane w dziedzinie finansów publicznych, odnoszą się również do finansów przedsiębiorstw, a zatem do budżetowania w skali mikroekonomicznej. Zasady te jednakże nie mają charakteru normaty...

Zreformowany system emerytalno-rentowy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Zreformowany system emerytalno-rentowy - struktura instytucjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno - rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia emerytalne 2. ubezpieczenia rentowe 3. ubezpieczenie chorobowe - w razie choroby i macierzyństwa...

Bezrobocie - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Marek Gębski
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1897

  1  VI.  Bezrobocie.     1.  Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia.  2.  Przyczyny bezrobocia: ujęcie klasyczne i keynesistowskie.  3.  Tendencje rozwoju bezrobocia w Polsce i innych krajach.  4.  Bezrobocie a działalność państwa: pasywna i aktywna polityka państwa na rynku pracy.    Słowa kluczowe...