Podatek – istota, rodzaje, konstrukcja - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 819
Wyświetleń: 4704
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podatek – istota, rodzaje, konstrukcja - wykład - strona 1 Podatek – istota, rodzaje, konstrukcja - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podatek - istota, rodzaje, konstrukcja. Charakteryzacja wybranego podatku. Podatek, przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym, nakładane z mocy prawa przez państwo lub inne organy władzy publicznej (np. samorządy lokalne) na osoby fizyczne i prawne.
Podatki spełniają trzy główne funkcje: - fiskalną - są głównym źródłem dochodów budżetu państwa, gwarantują finansowanie wydatków publicznych. Jest to pierwotna, najstarsza funkcja podatków. - redystrybucyjną - są instrumentem przesuwania dochodów pomiędzy różnymi grupami społecznymi. - ) stymulacyjną - są wykorzystywane przez państwo jako instrument oddziaływania na decyzje podmiotów gospodarczych w celu skorelowania ich z założeniami polityki gospodarczej i społecznej Podział:
1)Z punktu widzenia jedności podmiotu opodatkowania wyróżnia się podatki bezpośrednie i podatki pośrednie.
bezpośrednie - nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy , gruntowy , spadkowy ;
pośrednie - nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT , akcyza - ostatecznie płaci konsument.
2)Rodzaj przedmiotu opodatkowania jest podstawą podziału podatków na podatki dochodowe, podatki od obrotu i konsumpcji (podatek VAT) oraz podatki majątkowe. Podatki dochodowe , ogół podatków, w których przedmiotem opodatkowania jest osiągany przez podmiot gospodarczy, podlegający obowiązkowi podatkowemu dochód , będący zarazem źródłem opłacenia tego podatku. Kwota należnego podatku dochodowego uzależniona jest od wysokości dochodu, będącej podstawą opodatkowania , oraz od obowiązującej skali podatkowej . Podatki dochodowe są płacone zarówno przez osoby fizyczne, jak i prawne, jednak wg różnych zasad. Podatki majątkowe , ogół podatków związanych z prawami własności. Podatki majątkowe można podzielić na cztery grupy: 1) podatki od posiadania majątku. W zależności od obowiązującego systemu podatkowego mogą to być podatki od całkowitej wartości majątku należącego do danego podmiotu gospodarczego (majątku ruchomego i nieruchomego, gotówki, wkładów bankowych itp.) lub - częściej - tylko od określonych jego składników. W Polsce najważniejszymi podatkami tej grupy są: podatek rolny , podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu. 2) podatki od przyrostu majątku. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie rzeczy lub praw majątkowych w drodze kupna, darowizny lub spadku. Do tej grupy zalicza się podatek od spadków i darowizn oraz opłatę skarbową. 3) podatki od wzrostu wartości posiadanego majątku, gdy wzrost ten nastąpił z przyczyn niezależnych od właściciela. Przykładem może być opłata adiacencka, płacona przez właścicieli nieruchomości z tytułu wzrostu ich wartości wskutek np. finansowanego przez władze lokalne uzbrojenia terenu, zmiany planu zagospodarowania przestrzennego itp. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz