Bezrobocie - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 609
Wyświetleń: 2051
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie - wykład - strona 1 Bezrobocie - wykład - strona 2 Bezrobocie - wykład - strona 3

Fragment notatki:

  1  VI.  Bezrobocie.     1.  Pojęcie, rodzaje i skutki bezrobocia.  2.  Przyczyny bezrobocia: ujęcie klasyczne i keynesistowskie.  3.  Tendencje rozwoju bezrobocia w Polsce i innych krajach.  4.  Bezrobocie a działalność państwa: pasywna i aktywna polityka państwa na rynku pracy.    Słowa kluczowe:   •  bezrobocie,  •  osoba  bezrobotna,  •  ludność  w  wieku  produkcyjnym,   •  zasoby  siły  roboczej,  •  współczynnik  aktywności  zawodowej,  •  stopa  bezrobocia,  •  bezrobocie  frykcyjne,    •  bezrobocie  strukturalne,  •  bezrobocie  związane  z  niedostatecznym  popytem  na  siłę  roboczą,   •  bezrobocie  koniunkturalne,  •  bezrobocie  ukryte,  •  klasyczne  ujęcie  bezrobocia,  •  keynesistowskie  ujęcie  bezrobocia,  •  aktywna  i  pasywna  polityka  państwa  na   rynku  pracy.                      Bezrobocie  to  zjawisko  polegające  na  tym,  Ŝe  pewna  część  ludzi  zdolnych  do  pracy,  poszukujących  pracy  i  akceptujących  istniejący  poziom  wynagrodzenia  nie  znajduje  zatrudnienia. Bezrobocie moŜna rozpatrywać w skali makro i mikro.  Z bezrobociem w skali  makro  mamy  do  czynienia  w  sytuacji,  gdy  na  określonym  obszarze  geograficznym  znaczna  liczba  osób  zdolnych  do  podjęcia  pracy  pozostaje  poza  zatrudnieniem.  Natomiast  bezrobociem  w  skali  mikro  jest  utrata  pracy  z  powodu  braku  kwalifikacji  lub  innych  umiejętności pozwalających objąć i utrzymać stanowisko.  Podstawowym  miernikiem  poziomu  bezrobocia  jest  stopa  bezrobocia,  czyli  ukazywana  w  procentach  relacja  pomiędzy  liczbą  zarejestrowanych  osób  bezrobotnych  a  liczbą  osób  czynnych  zawodowo  (to  jest  zdolnych  w  prawnie  określonych  warunkach  do  podjęcia pracy). Ta ostatnia grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 15 do  65  (kobiety  do  60)  roku  Ŝycia  -  to  znaczy  takŜe  bezrobotnych.  Osoby  nie  osiągające  lub  przekraczające  wymienione  granice  wieku  stanowią  odrębne  kategorie,  nie  związane  z  pojęciami bezrobocia  WyróŜniamy bezrobocie:  - w zaleŜności od przyczyn występowania wyróŜniamy:    2  •  bezrobocie  strukturalne,  wynika  z  nieaktywności  struktury  podaŜy  siły  roboczej  i  popytu  na  nią  na  rynku  pracy.  Wynikać  moŜe  równieŜ  z  szybkich  zmian  strukturalnych  zachodzących  w  gospodarce,  za  którymi  nie  nadąŜa  szkolnictwo  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz