Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia - rozmiar i struktura

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia - rozmiar i struktura - strona 1 Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia - rozmiar i struktura - strona 2 Negatywne skutki i sposoby zwalczania bezrobocia - rozmiar i struktura - strona 3

Fragment notatki:

NEGATYWNE SKUTKI I SPOSOBY ZMNIEJSZANIA BEZROBOCIA NA PODSTAWIE POWIATU ELBLĄSKIEGO
WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najtrudniejszych problemów społeczno-gospodarczych współczesnej gospodarki. W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił jego znaczny wzrost w krajach gospodarczo rozwiniętych. Pojawiło się masowe bezrobocie w krajach postsocjalistycznych centralnej i wschodniej Europy. Bezrobocie w Polsce zbliżyło się do poziomu 3 mln osób, tj. 16 % ludności_aktywnej_zawodowo. ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE 1. DEFINICJA BEZROBOCIA Bezrobocie występuje wówczas, gdy liczba osób poszukujących pracy jest większa niż liczba ludzi zdolnych do pracy, chcących pracować i akceptujących istniejący poziom wynagrodzeń, pozostaje bez pracy. 1.2. TYPY BEZROBOCIA bezrobocie przejściowe - wynika z niewystarczającej mobilności lub niewystarczających kwalifikacji siły roboczej; bezrobocie strukturalne (technologiczne) - wynika ze zmian zachodzących w strukturze produkcji i kurczenia się niektórych dziedzin produkcji (np. związane ze spadkiem wydobycia węgla kamiennego); bezrobocie koniunkturalne (cykliczne) - najpoważniejsza forma bezrobocia spowodowana spadkiem globalnego popytu w gospodarce na skutek wahań cyklu koniunkturalnego, występujące szczególnie w fazie recesji; 4. bezrobocie ukryte (utajone) - występowało w postaci nadmiernego zatrudnienia (ponad potrzeby produkcyjne) w gospodarkach państw komunistycznych; 5. bezrobocie sezonowe - wiąże się z wahaniami zapotrzebowania na pracowników w branżach o sezonowych cyklach produkcji; 6. bezrobocie naturalne, z wyboru - pojawia się w krajach, gdzie wysokość zasiłków przyznawanych bezrobotnym jest wystarczająco wysoka (w porównaniu z poziomem płac realnych), aby tworzyć zachętę do pozostawania zawodowo bezczynnym. ROZDZIAŁ II BEZROBOCIE A POWIAT ELBLĄSKI Województwo warmińsko - mazurskie ze stopą bezrobocia 22,2 % na koniec 1999 roku plasuje się na pierwszym miejscu w kraju i zaliczone jest do obszarów szczególnie zagrożonych bezrobociem strukturalnym. Stwarza to również dla powiatu elbląskiego (stopa bezrobocia w 1998 roku -19,2 %, w 1999 roku - 20,0 %) poważne zagrożenie związane z możliwością wchłonięcia tak dużej liczby bezrobotnych przez lokalny rynek pracy. Może się to wiązać z migracją ludzi z kwalifikacjami do innych regionów dających szansę zatrudnienia.

(…)

… oblicze rynku pracy. Rynek pracobiorcy przekształcił się w krótkim czasie w rynek pracodawcy, a bezrobocie stało się jednym z ważniejszych problemów. Od 1994 roku do 1997 liczba bezrobotnych rejestrujących się w urzędzie pracy sukcesywnie malała osiągając stan na koniec 1997 roku - 4 744 osoby. W roku 1998 zanotowano wzrost liczby bezrobotnych o 7,8 % w stosunku do 1997 roku. Na koniec badanego okresu liczba bezrobotnych zamieszkujących tereny powiatu elbląskiego wynosiła 5.114 osób. Na koniec września 1999 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu powiatu elbląskiego wynosiła 6.155 osób (wzrost o 20,3 % w stosunku do 1998 roku).
Wykres nr 1
Źródło: dane i opracowanie graficzne - Powiatowy Urząd Pracy w Elbląg. Liczba bezrobotnych absolwentów szkół ponadpodstawowych na koniec 1998 roku wyniosła 252 osoby, tj. 4,9 % ogółu bezrobotnych, w 1999 roku - 353 osoby, tj. 5,4 %. Dominującą grupą są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, policealnych i średnich zawodowych, najmniejszą absolwenci szkół wyższych. Prawa do zasiłku w 1998 roku nie posiadało 3.546 osób, na koniec 1999 roku 4.636 osób, tj. 70,5 % ogółu bezrobotnych.
2.2. POPYT NA PRACĘ W ELBLĄGU
Głównym dostarczycielem wolnych…
… elbląskiego charakteryzuje się szczególnie wysokim poziomem bezrobocia, utożsamianym głównie z upadkiem:
rolnictwa pegeerowskiego,
filii zakładów zlokalizowanych w małych miastach,
obsługi rolnictwa wielkoobszarowego, w rezultacie czego na znacznych obszarach zaistniała poważna kwestia społeczna o konsekwencjach rzutujących na postawy i zachowania kolejnych pokoleń. Gwałtownie przebiegająca restrukturyzacja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz