Budżet państwa - Podatki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet państwa - Podatki - wykład - strona 1 Budżet państwa - Podatki - wykład - strona 2 Budżet państwa - Podatki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

  1  IV. Bud Ŝ et pa ń stwa    1. Pojęcie i funkcje budŜetu państwa.  2. Dochody budŜetu państwa. Podatki  3. Wydatki budŜetu państwa  4.  Podatki  i  wydatki  państwa  jako  instrumenty  stabilizacji  koniunktury.  MnoŜnikowy  efekt  wydatków, podatków i zrównowaŜenia budŜetu.  5. Aktywna i pasywna polityka fiskalna. Automatyczne stabilizatory koniunktury.  6. Deficyt budŜetowy i dług publiczny.  7. BudŜet państwa w Polsce w okresie transformacji gospodarki.    Słowa kluczowe    •  `budŜet państwa  •  funkcje budŜetu państwa  •  budŜet centralny  •  budŜety lokalne  •  zasady polityki budŜetowej  •  źródła dochodów budŜetu państwa  •  podatki  •  podatki bezpośrednie i pośrednie  •  podatki proporcjonalne, progresywne i degresywne  •  krzywa Laffera  •  wydatki budŜetu państwa  •  mnoŜnik wydatków rządowych  •  płatności transferowe  •  mnoŜnik podatkowy  •  mnoŜnik zrównowaŜonego budŜetu  •  aktywna i pasywna polityka fiskalna  •  automatyczne stabilizatory koniunktury  •  dług publiczny, dług krajowy i zagraniczny  •  deficyt budŜetowy        POJ Ę CIE I FUNKCJE BUD ś ETU PA Ń STWA    BudŜet państwa jest to plan finansowy zawierający dochody i wydatki państwa związane  z realizacją przyjętej polityki społecznej, gospodarczej i obronnej. Jest on sporządzany na  okres jednego roku oraz zatwierdzany przez władzę ustawodawczą. Po zatwierdzeniu staje  się  aktem  prawnym  umoŜliwiającym  organom  wykonawczym  gromadzenie  dochodów  budŜetowych oraz dokonywanie wydatków.  Jako  najwaŜniejsze  funkcje  budŜetu  traktuje  się  zazwyczaj  funkcję  fiskalną,  redystrybucyjną i stymulacyjną.  Funkcja fiskalna polega na gromadzeniu dochodów budŜetowych (pochodzących głównie  z  podatków)  umoŜliwiających  utrzymanie  aparatu  państwowego  oraz  realizację  określonych zadań.     2  Funkcja redystrybucyjna umoŜliwia dokonywanie poŜądanych zmian w podziale dochodu  narodowego,  takich  jak  np.:  zmniejszanie  dysproporcji  w  poziomie  rozwoju  gospodarczego  róŜnych  regionów  oraz  niwelowanie  nadmiernego  zróŜnicowania  dochodów  róŜnych  grup  społecznych  i  tworzenie  warunków  bezpieczeństwa  socjalnego  dla grup najuboŜszych. Realizację funkcji redystrybucyjnej umoŜliwia system podatkowy  (progresywne  opodatkowanie  dochodów  ludności,  ulgi  i  zwolnienia  podatkowe,  zróŜnicowanie  stawek  podatków  pośrednich  nakładanych  na  dobra  konsumpcyjne  itp.) 

(…)

… pośrednich nakładanych na dobra
konsumpcyjne itp.) oraz wydatki budŜetowe, dokonywane głownie w formie tzw.
transferów, czyli róŜnych świadczeń społecznych zwiększających dochody
ludności bez potrzeby świadczenia zmian jakichkolwiek usług( renty, emerytury,
zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe itp.);
3) funkcja stabilizacyjna wiąŜe się z wykorzystaniem instrumentów fiskalnych do
oddziaływania…

podatków. Jako kryterium wyodrębnienia róŜnych rodzajów podatków moŜna przyjąć:
podmiot, który je pobiera (państwo, budŜety lokalne), podmiot, który je
płaci(przedsiębiorstwo, ludność), formę opodatkowania (bezpośrednie, pośrednie) lub
przedmiot opodatkowania(podatki od przychodów, od wydatków, od majątku). Przez długi
okres polityka podatkowa była podporządkowana głównie realizacji funkcji fiskalnej…

bezsporną.Znalazło to m. In. Wyraz we wzroście dochodów róŜnego rodzaju podatków w
relacji do produktu narodowego brutto (przeciętnie w krajach OECD wzrósł z 26,6% w 1965 r
do 39,1% w 1986 r. W 1986 r. W największym stopniu obciąŜone są podatkami kraje
skandynawskie (ok. 50% produktu narodowego brutto), a w najmniejszym stopniu Turcja
22,7%, Japonia 28,8%, Stany Zjednoczone 28,9% produktu społecznego brutto. Wśród…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz