Makroekonomia w pigułce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 10388
Wyświetleń: 21546
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia w pigułce - strona 1 Makroekonomia w pigułce - strona 2 Makroekonomia w pigułce - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Wiltold Kasperkiewicz.
Notatka składa się z 33 stron i porusza zagadnienia takie jak: zasób, strumień, agregat, deflowanie, deflator, PKB, metody obliczania PKB, dochód rozporządzalny, mnożnik, podejście popytowe czy podażowe. Opisuje determinanty wzrostu gospodarczego. Dodatkowo opisuje każdy model makroekonomiczny np. model Solowa, model IS-LM
Tłumaczy teorie makroekonomiczne Keynesa, a także teorie handlu zagranicznego. Zawiera wiele wykresów bardzo dobrze opisanych dotyczących tematu np: Ruch okrężny strumieni pieniężnych w gospodarce, dopływy i odpływy, krzywa Laffera, krzywa Philipsa. Co więcej tłumaczy trudne zagadnienie jakim jest równanie Fishera, które niejednemu studentowi spędza sen z powiek.
Dodatkowo zawiera informacje takie jak: Reguły Taylora, struktura bilansu płatniczego, reguła Okuma.

Makroekonomia - wykłady MAKROEKONOMIA – wykłady1 Prowadzący: dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. nadzw. UŁ 
 Wykład I, 24-02-2010 Wskazówka  na  egzamin:  istnieje  róŜnica  między  wzrostem/spadkiem  o  procent,  a  punkt procentowy !  Zasób – wartość na dany dzień. Strumień – wartość w pewnym okresie, np. PKB w ciągu roku 
  Zasilający   Amortyzacji 
Agregaty ekonomiczne występują jako zasoby lub strumienie. Agregat  –  wielkość  zbiorcza  (łac.  agregare  –  łączyć,  sumować).  Jest  to  zmienna makroekonomiczna.  Sumowanie,  łączenie  zmiennych  mikroekonomicznych,  do  celów makroekonomicznych (np. PKB, PNB) Wartość dodana (value added) – przyrost wartości dobra w wyniku procesów. Malejący zasób determinuje strumień.  Deflowanie 
– 
metoda 
statystyczna, 
która 
polega 
na 
podzieleniu 
zmiennej 
makroekonomicznej,  np.  PKB  wyraŜone  w  cenach  bieŜących  przez  indeks  agregatowego poziomu  cen,  który  pełni  rolę  deflatora.  Metoda  ta  umoŜliwia  przeliczenie  PKB,  moŜna urealnić z wartości nominalnych na realne. Deflator – wskaźnik zmian cen dóbr konsumpcyjnych  Główny  Urząd  Statystyczny  (GUS)  –  ustala  skład  koszyka,  np.  Ŝywność  (największy  udział ok. 30%), uŜywki, odzieŜ, obuwie, kosmetyki, usługi transportowe, czynsz. Waga – znaczenie ekonomiczne danego dobra 
 PKBr – wyraŜone w wartościach realnych PKBn – wyraŜone w wartościach nominalnych  PKB  –  suma  wartości  wszystkich  dóbr  wytwarzanych,  zlokalizowanych  w  danym  kraju,  w okresie jednego roku. Wzrost PKB wynika z: 
  wzrostu cen,   wzrostu wolumenu,   jednego i drugiego czynnika. 
Jeśli działa tylko wzrost cen, obniŜa się stopa Ŝyciowa, ale jeśli wolumen rośnie szybciej niŜ ceny, PKB rośnie.  Metody obliczania PKB: 
1)  metoda „produktowa” – sumowanie wartości dodanych; 2)  metoda  dochodowa  –  suma  dochodu  czynników  wytwórczych  (bez  renty,  czy 
emerytur), płac, wynagrodzeń, procentu 
3)  metoda  sumowania  wydatków  –  suma  wydatków  wszystkich  podmiotów 
gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, budŜetu państwa) na zakup dóbr finalnych 
przedsiębiorstwa -> cele inwestycyjne 
                                                 1 Nie odpowiadam za ewentualne błędy  =P 
 
- 1 - Makroekonomia - wykłady 
gospodarstwa domowe -> cele konsumpcyjne budŜet państwa -> cele inwestycyjne i konsumpcyjne 
Wydatki na 
Przedsiębiorstwa 
produkty i usługi 
Im (…)

… konsumentów
c – krańcowa skłonność do konsumpcji
*W krajach wysokorozwiniętych krańcowa skłonność do konsumpcji jest wysoka.
Agregatowa funkcja oszczędności:
S = -Ca + s · Y
s – krańcowa skłonność do oszczędzania
*c+s=1
MnoŜnik inwestycyjny
∆Y = mi · ∆I
∆Y = ∆C + ∆I ,
∆I = ∆Y - ∆C
mi – mnoŜnik inwestycyjny
∆Y – przyrost dochodu narodowego
∆I – przyrost popytu inwestycyjnego przedsiębiorstw prywatnych
-5…
…) przeznaczone na zakup czynników produkcji i inwestycje
2. Produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji
(+) dochody netto z tytułu własności za granicą
3. Produkt narodowy brutto
(-) amortyzacja (zuŜycie kapitału trwałego, pewna część PNB, która uległa zuŜyciu, od
7 do 9% PKB w cenach rynkowych)
4. Produkt narodowy netto
(-) podatek bezpośredni od zysków firm (CIT 19%, danina na rzecz budŜetu); zyski…
… wahań rozmiarów
dochodu narodowego.
W modelu J. Keynesa, opartym na analizie przyczynowo-skutkowej, zmiennymi zaleŜnymi
są: dochód narodowy, konsumpcja, zatrudnienie, inwestycje i oszczędności. Ich wysokość
zaleŜy od zmiennych niezaleŜnych, tj. od psychologicznej skłonności do konsumpcji,
krańcowej rentowności kapitału oraz stopy procentowej.
Oszczędności
Zatrudnienie
Dochód
narodowy
Psychologiczna…
… narodowego w stanie równowagi
Funkcja podatków
T = Ta + t · Y
T – podatki
Ta – podatki autonomiczne
t – stopa opodatkowania dochodów
-7-
Makroekonomia - wykłady
Funkcja konsumpcji (po uwzględnieniu podatków)
C = Ca + c · (Y – T)
(Y – T) – dochód do dyspozycji (po opodatkowaniu)
MnoŜnik inwestycyjny po uwzględnieniu podatków ma następującą formę:
c – krańcowa skłonność do konsumpcji
t – stopa opodatkowania…
… narodowego (wzrost gospodarczy) zaleŜy od wzrostu importu dóbr
inwestycyjnych, patentu, know-how,.
Import jest funkcją poziomu dochodu narodowego
MnoŜnik z uwzględnieniem opodatkowania i krańcowej skłonności do konsumpcji:
-8-
Makroekonomia - wykłady
Równowaga rynkowa w skali makro
I=S
Inwestycje,
oszczędności
Zaplanowane inwestycje
gospodarstw domowych.
APp = Y
APp = C + I
Y=C+S
C + I = C + S => I = S…
… stopa bezrobocia (M. Friedman i E.S. Phelps)
Przy swobodnym działaniu mechanizmu rynkowego na rynku pracy ustala się równowaga.
W stanie bezrobocia dopuszcza się istnienie bezrobocia, które określa się mianem naturalnej
stopy bezrobocia. Naturalna stopa bezrobocia wynika z niedoskonałości działania rynku
pracy, w istnieniu niekompletnych informacji o wolnych miejscach pracy i wolnej sile
roboczej…

U – faktyczna stopa bezrobocia wyraŜona w %
Uo – stopa bezrobocia naturalnego
Im lepiej rozwinięta gospodarka, tym stopa bezrobocia naturalnego jest niŜsza.
Cykliczna zaleŜność między rzeczywistym PKB, a bezrobociem
Istota reguły
Dla kaŜdego punktu procentowego o jaki faktyczna stopa bezrobocia przewyŜsza naturalną
stopę bezrobocia, faktyczny PKB jest o 3% niŜszy od potencjalnego.
Przedstawia lukę PKB…
… w konsekwencji pojawienia się zakłóceń
w bilansie płatniczym w wyniku niezrównowaŜeni się, czyli deficytu lub nadwyŜki.
Struktura bilansu płatniczego8
Wykład XIII, 27-05-2010
Bilans obrotów kapitałowych:
Rachunek kapitałowy
Rachunek finansowy
Rachunek finansowy:
(1) Inwestycje bezpośrednie zagraniczne
(2) Inwestycje portfelowe
(1) mamy do czynienia wówczas, gdy podmioty jednego kraju uzyskują kontrolę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz