opracowanie pytań

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 6062
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
opracowanie pytań  - strona 1 opracowanie pytań  - strona 2

Fragment notatki:


GOSPODARKA Y=C+I+G+X-Z-T Y=C+S Efekt podażowy inwestycji powoduje powiększenie możliwości kreowania dóbr przez rozbudowę zdolności produkcyjnych Wzrostu inwestycji powoduje wzrost oszczędności.
Jeżeli wydatki państwa wzrosną o taką samą wielkość jak podatki to PKB również wzrośnie o taką samą wielkość.
Jeżeli prywatne inwestycje się zmniejszą to PKB też. Współczynnik kapitałochłonności zależy od możliwości inwestycyjnych gospodarki. Przewaga komparatywna oznacza zdolność do produkcji po niższym koszcie. W czasie ożywienia mamy do czynienia z rynkiem nabywcy.
Realizacja fiskalnej funkcji budżetu nie umożliwia utrzymania stałych poziomów opodatkowania. Napływ kapitału zagranicznego powodują: wzrost krajowej stopy procentowej, redukcja podatków. Wzrost podatków pośrednich nie zwiększa wartość PKB.
Wskaźnikiem ogólnego zadłużenia państwa jest skumulowana suma netto deficytów budżetu państwa.
Główne wady PNB jako miernika wzrostu gospodarczego to: nie uwzględnia działalności o charakterze miernikowym i dóbr uciążliwych dla życia-zanieczyszczenie środowiska; nie uwzględnia działalności tworzącej wartość, tj. pracy w gosp. Domowym
PKB jest niedokładnym wskaźnikiem dobrobytu społecznego, ponieważ nie zawiera amortyzacji. Tempo (stopa) wzrostu gospodarczego jest to: stosunek zmiany PKB do poziomu PKB w roku bazowym.
1/KSO=ΔY/ΔI TEORIE Przyrost naturalny zależy od stopnia rozwoju gospodarczego.
Makroekonomiczna krzywa popytu jest nachylona ujemnie z powodu występowania efektu bogactwa oraz wpływu zmian poziomu cen na stopy procentowe.
Każde zjawisko, powodujące przesunięcie funkcji całkowitych wydatków wywołuje przesunięcie makroekonomicznej krzywej popytu. Trójkąt Herberga - trójkąt powstały między krzywą podaży a krzywą popytu, gdy produkowana ilość znajduje się poniżej poziomu równowagi. Krzywa Laffera - zależność między stawką opodatkowania a dochodami budżetowymi państwa z tytułu podatków Krzywa Philipsa - związek pomiędzy stopą bezrobocia a stopą inflacji, przy założeniu pewnej oczekiwanej stopy inflacji
Wzrost podaży siły roboczej przesuwa krzywą Philipsa w górę Lucas - twierdzi że próby przewidzenia oraz wnioski dotyczące gospodarki, wyciągane na podstawie badań wyłącznie z użyciem historycznych danych są nieefektywne.
Teoria (model) błędnych percepcji (Lucasa) mówi że ludzie nie znają ogólnego poziomu cen. Trend wzrostu gospodarczego to wygładzona ścieżka, obrazująca rozwój produkcji w długim okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań.
Teoria racjonalnych oczekiwań

(…)

… podaży nie wywoła wzrostu cen i dochodów.
Luka inflacyjna - nadwyżka zagregowanego popytu nad zagregowaną podażą przy pełnym wykorzystaniu czynników produkcji
W celu zwalczania inflacji nie należy stosować ekspansywnej polityki fiskalnej.
Wraz ze wzrostem inflacji, podnosi się nominalna stopa procentowa, co powoduje, że ludzie trzymają mniej pieniędzy
Indeksacja - system powiązania płac, cen lub stóp procentowych z określonym wskaźnikiem, zmiana wartości tego wskaźnika powoduje proporcjonalną zmianę płacy, ceny czy stopy procentowej.
W warunkach długotrwałej inflacji, korzystny jest bilans handlowy o saldzie dodatnim.
Podstawowe zależności między inflacją a efektywnością gospodarowania: inflacja powoduje spadek wartości pieniądza; zmiany tempa inflacji są przyczyną zmian nominalnej stopy procentowej…
… pieniądza wzrasta szybko, musi ją zrekompensować szybki wzrost cen. Wtedy realna podaż pieniądza zmienia się nieznacznie w stosunku do podaży nominalnej i cen.
Inflacja i stopa procentowa Kraje, w których występuje wysoka inflacja mają również wysokie stopy% .Według hipotezy Fischera wzrostowi inflacji o1% towarzyszy wzrost stopy% także o 1%.
Realna stopa procentowa = nominalna stopa procentowa - stopa…
… okresie po wyeliminowaniu krótkookresowych wahań.
Teoria racjonalnych oczekiwań (nowa szkoła klasyczna) wskazuje na brak ingerencji państwa w mechanizm rynkowy
Zgodnie z teorią Keynes'a, recesja może być skutkiem spadku wydatków inwestycyjnych.
Zwalczanie inflacji według keynsistów wymaga obniżenia wydatków rządowych oraz zwiększenia podatków.
Przedstawiciele ekonomii podaży w celu rozwiązania problemu…
…. PSM=5·0,200=1) nie jest w praktyce możliwe. pole pięciokąta stabilizacji (PSM) składa sie suma powierzchni pięciu trójkątów: a (t. sfery realnej tj. stopy wzrostu i stopy bezrobocia), b (t. stagflacji tj. stopy wzrostu bezrobocia i inflacji), c (t. budżetu i inflacji), d (t. równowagi finansowej) oraz e(t. sektora zewnętrznego).Istotna cecha i jednocześnie zaleta wykorzystywanego modelu pięciokąta…
… inflacji.
Hiperinflacja - zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji.
Wysoka inflacja i wysokie stopy mogą znacząco obniżyć popyt na realne zasoby pieniądza. W warunkach hiperinflacji ilość pieniądza i ceny mogą zmieniać się zupełnie niezależnie od siebie. Jeśli jednak inflacja zatrzyma się, choćby na wysokim poziomie, to nominalna podaż pieniądza i ceny będą wzrastać…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz