Test z makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 5236
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test z makroekonomii - strona 1 Test z makroekonomii - strona 2 Test z makroekonomii - strona 3

Fragment notatki:

Test prawda/fałsz
Agregatowa podaż zależy od zasobów czynników produkcji i efektywności ich wykorzystania.
Agregatowy popyt jest determinowany przez wysokość dochodu narodowego na jednego mieszkańca.
Automatyczne stabilizatory koniunktury to mechanizmy ekonomiczne zmniejszające podatność gospodarki na wstrząsy.
Aspekt regulacyjny ekonomicznej roli państwa wyraża się we wpływie państwa na działalność innych podmiotów gospodarczych.
Bezrobocie frykcyjne występuje w każdej dynamicznej gospodarce.
Bezrobocie frykcyjne jest wynikiem niedoskonale funkcjonującego rynku pracy.
Bezrobocie strukturalne ma charakter długookresowy.
Bezrobocie frykcyjne i strukturalne to przykład bezrobocia naturalnego.
Bezrobocie keynesistowskie ma charakter przymusowy.
Dług publiczny jest finansowym zobowiązaniem państwa z tytułu zaciągniętych pożyczek.
Dochód narodowy zapewniający równowagę jest wyznaczany graficznie przez punkt przecięcia krzywej agregatowego popytu i półprostej wychodzącej z początku układu współrzędnych o współczynniku kierunkowym 1.
Dochody ze sprzedaży prywatyzowanych przedsiębiorstw zasilają budżet państwa.
Efektywność polityki fiskalnej w gospodarce zamkniętej zależy od kształtu krzywej IS i LM.
Ekspansywna polityka fiskalna polega na zwiększaniu wydatków rządowych i/lub obniżaniu podatków.
Eksport jest malejącą funkcją stosunku cen krajowych do zagranicznych.
Formuła mnożnika wydatków rządowych ma taka sama postać jak formuła mnożnika inwestycyjnego.
Funkcja oszczędności jest rosnącą funkcją dochodu narodowego.
Gdy krzywa IS jest pionową linią prostą, polityka pieniężna jest nieefektywna.
Inwestycje netto to różnica między inwestycjami brutto a amortyzacją.
Im większe są nierówności w podziale dochodu w społeczeństwie, tym mniej wiarygodny staje się PKB per capita jako miara dobrobytu społecznego.
Inwestycje netto są dodatnie, jeżeli gospodarka w danym okresie wytwarza więcej budynków, maszyn i urządzeń oraz zapasów, niż wynosi ich zużycie.
Im wyższy jest współczynnik aktywności zawodowej, tym większa część ludności w wieku produkcyjnym chce pracować zawodowo.
Import jest rosnącą funkcją kursu walutowego.
Im wyższa jest krańcowa skłonność do konsumpcji, tym bardziej stroma jest krzywa agregatowego popytu.
Inwestycje są malejącą funkcja stopy procentowej.
Jeżeli ceny za granicą rosną, to krzywa BP przesunie się w prawo.


(…)

… do zadań banku centralnego.
Równoczesne zastosowanie przez państwo ekspansywnej polityki fiskalnej oraz ekspansywnej polityki pieniężnej powoduje uniknięcie efektu „wypychania”.
Równoczesna równowaga na rynku towarowym i rynku pieniężnym występuje w punkcie przecięcia krzywej IS i krzywej LM.
Rozmiary importu zależą od realnego dochodu narodowego.
Rozmiary inwestycji zależą między innymi od kosztów wyposażenia kapitałowego.
Składki ubezpieczeniowe można traktować jako formę opodatkowania.
Spadek kursu walutowego w warunkach płynnego kursu walutowego zwiększa eksport i zmniejsza import, co znajduje wyraz w przesunięciu krzywej IS w prawo.
Saldo obrotów kapitałowych jest rosnącą funkcją różnicy między krajową stopą procentową a stopą procentową za granicą.
Sterylizacja podaży pieniądza polega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz