Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej LM WYKŁAD

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1323
Wyświetleń: 6916
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej LM WYKŁAD - strona 1 Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej LM WYKŁAD - strona 2 Makroekonomia - Wyprowadzanie graficznie krzywej LM WYKŁAD - strona 3

Fragment notatki:

Dokument ma trzy strony, zawiera wykresy i informacje na temat: co to jest i kiedy występuje równowaga na rynku pieniężnym, kiedy zachodzi nadwyżka podaży pieniądza, od czego zależy nachylenie krzywej LM, jak wygląda krzywa LM w ujęciu keynesowskim, monetarystycznym oraz w gospodarce realnej, co i jak wpływa na przesunięcia krzywej LM, jaki jest wpłw polityki stabilizacyjnej na gospodarkę realną.

Makroekonomia – wykład 
WYPROWADZANIE KRZYWEJ LM 
str. 1 KRZYWA LM – równowaga na rynku pieniężnym 
 Rynek ten jest w równowadze wtedy gdy popyt na pieniądz jest równy podaży pieniądza rpzy danym poziomie stopy procentowej. Podaż pieniądza jest wielkością egzogeniczną, gdyż bank centralny wyznacza z góry – zgodnie z przyjętym celem monetarnym – poziom nominalnej podaży pieniądza, co przy założeniu stałości cen oznacza realną podaż pieniądza. Natomiast realny popyt na pieniądz jest funkcją realnego dochodu i realnej stopy procentowej. Z kolei stopa procentowa zapewniająca równowagę na rynku pieniężnym wyznaczana jest przez popyt i podaż pieniądza. Funkcja popytu:   MD = L (Y+, r-, C+)   
Jeżeli założymy że r i koszty transakcyjne (C) są dane to popyt na pieniądz jest bezpośrednio wyznaczany rozmiarami realnego PKB. Zatem rozmiary zapotrzebowania na pieniądz zmieniają się wraz ze zmianami produkcji i dochodu - a więc są zdeterminowane przebiegiem procesów realnych. Dochód narodowy wiąże bezpośrednio rynek dóbr i usług z rynkiem pieniądza. W wyniku działania mechanizmu transmisyjnego zmiany w gospodarce rzeczywistej wywierają wpływ na równowagę na rynku pieniężnym co przedstawia prosty zapis interakcji miedzy tymi zmiennymi.  
 
  Krzywa LM pokazuje różne kombinacje realnego dochodu (PKB) i stopy procentowej przy których rynek pieniężny jest w równowadze. Wszystkie punkty na krzywej LM reprezentują stany równowagi, natomiast wszystkie punkt poza krzywą LM wskazują na nierównowag na rynku pieniężnym  Paweł Czudecki Makroekonomia – wykład 
WYPROWADZANIE KRZYWEJ LM 
str. 2 
 Pole powyżej krzywej LM reprezentuje sytuacje nadwyżki podaży pieniądza; gdyż stopa procentowa jest wyższa od stopy równowagi rynku pieniężnego.  Krzywa LM ma nachylenie dodatnie. Może byd ona podobnie jak krzywa IS- bardziej stroma lb bardziej płaska. Nachylenie krzywej LM zależy od elastyczności popytu na pieniądz względem dochodu narodowego i stopy procentowej.  W celu określenia stopnia reakcji poptu na pieniądz na zmianę stopy procentowej i dochodu narodowego posługujemy się równaniem: 
 MD = (kY – hR)p, 
 
k – współczynnik elastyczności popytu na pieniądz na zmianę dochodu narodowego Y – dochód narodowy h – współczynnik elastyczności popytu na zmianę stopy procentowej R – realna stopa procentowa p – przeciętny poziom cen.  Z równanie wynika że pieniądz jest dodatnio skorelowany z dochodem narodowym a ujemnie ze stopą procentową. Krzywa lm jest relatywnie płaska gdy popyt na pieniądz jest bardzo wrażliwy na zmiany stopy procentowej (hR wysokie), im mniejsza jest elastycznośd popytu na pieniądz względem 

(…)

… do zwiększenia popytu na pieniądz gotówkowy i
dostosowanie go do zwiększonej podaży pieniądza. W rezultacie w gospodarce realnej dochód
narodowy zwiększa się, stopa procentowa się obniży co uniemożliwi powrót do równowagi na rynku
pieniężnym.
POLITYKA STABILIZACJI GOSPODARKI REALNEJ
Krótkookresowa polityka makroekonomiczna w gospodarce zamkniętej nie jest stanem trwałym. W
wyniku działania czynników wewnętrznych i szoków zewnętrznych – zarówno popytowych, jak i
podażowych – gospodarka jest stale wytrącana ze stanu równowagi.
Rządy poszczególnych krajów (wspólnie z bankiem centralnym) muszą prowadzid politykę fiskalną i
pieniężną w celu regulacji gospodarki.
Podstawowym zadaniem polityki stabilizacji gospodarki jest dążenie do trwałego utrzymywania
poziomu agregatowych wydatków (łącznego popytu), produktu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz