Zasady budżetowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady budżetowania - wykład - strona 1 Zasady budżetowania - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Zasady budżetowania Zasady budżetowania powszechnie uznawane w dziedzinie finansów publicznych, odnoszą się również do finansów przedsiębiorstw, a zatem do budżetowania w skali mikroekonomicznej. Zasady te jednakże nie mają charakteru normatywnego. Należy je traktować z jednej strony jako postulaty podmiotu tworzącego' procedurę budżetowania, a z drugiej strony, jako właściwości stosowanych procedur. Spełnienie tych zasad określa charakter i właściwości systemu budżetowania w przedsiębiorstwie, przesądza bowiem o jego formalnej i merytorycznej treści oraz wyznacza miejsce w systemie zarządzania przedsiębiorstwem.
Chodzi tu o następujące zasady: - równowagi,
- jedności,
- szczegółowości,
- powszechności i zupełności. 10 Zasada równowagi polega na powiązaniu i wzajemnym dopasowaniu strony dochodów i wydatków, a także wskazuje na konieczność zachowania pewnych relacji wewnętrznych między pozycjami budżetu. Równowagę budżetową należy uzyskać na etapie szacowania i kalkulacji dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego, a następnie ją utrzymywać przez okres realizacji budżetu. Można przyjąć że równowaga jest zachowana jeżeli wydatki nie przewyższają dochodów i jednocześnie przedsiębiorstwo zachowuje płynność finansową w całym okresie budżetowania. Zasada jedności polega na ujmowaniu dochodów i wydatków budżetowanego zadania (przedsiębiorstwa) w formie jednego dokumentu (arkusza kalkulacyjnego) lub za pomocą spójnego systemu zestawień, opartych na wspólnych założeniach przedsiębiorstwa systematyzuje jego gospodarkę finansową. Zasada ta ma charakter prakseologiczny . Zapewnia przejrzystość zapisów i pozwała na dostrzeganie współzależności obu stron budżetu w trakcie realizacji zadania. Rozciągnięcie tej zasady na całość stosunków finansowych. Zasada szczegółowości odnosi się do konstrukcji budżetu. Wyznaczenie określonych rodzajów dochodów i wydatków w budżecie powinno zapewniać niezbędne rozróżnianie ekonomicznej treści poszczególnych pozycji.
Chodzi o to, aby zamieszczając określone płatności w wydatkach budżetowych można było wskazać źródło zobowiązania, termin i formę płatności oraz źródło pokrycia .Posiadając wymienione informacje, możemy w pełni ocenić zasadność przeprowadzonych transakcji. Brak tych danych może spowodować niekorzystne następstwa dla przedsiębiorstw (np. zapłatę przed terminem wymagalności i przez to zamrożenie określonej kwoty kapitału pracującego). Szczegółowość informacji uzyskuje się poprzez klasyfikację budżetową i zestaw dokumentów korespondujących z budżetem. Jednak nadmierna szczegółowość prowadzi do nieproporcjonalnej i kosztownej pracochłonności na etapie opracowania budżetu oraz w czasie jego realizacji. Może zatem stanowić naruszenie zasad przejrzystości (jaskrawości) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz