Zasady budżetowe i ich cechy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zasady budżetowe i ich cechy - strona 1

Fragment notatki:

Zasady budżetowe. ZASADY BUDŻETOWE - są to doktrynalne postulaty wobec budżetu i gospodarki budżetowej. Cechy zasad budżetowych :
- nie mają charakteru normatywnego, a więc nie wiążą prawnie;
- formułowane są przez różnych autorów, nie są identyczne w swej treści;
- ich treść może zmienia się w czasie;
- są rzadko realizowane w pełnym zakresie przez ustawodawcę;
- są rodzajem postulatów o charakterze kierunkowym, od których praktyka budżetowa może czynić większe lub mniejsze odstępstwa. Zasada zupełności budżetu - polega na tym, że budżet powinien obejmować wszystkie dochody i wydatki państwa. Realizacja tej zasady jest ograniczona. Wiąże się to z rozwojem publ. gospodarki pozabudżetowej, a więc takich form organizacyjnych, w ramach których następuje gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych bez rejestracji tych zjawisk w budżecie. Ograniczeniem tej zasady jest powoływanie fund. celowych, zakładów budżetowych, gosp. pomocniczych oraz środków specjalnych. Zasada jedności budżetu - jest to postulat ujęcia całości dochodów i wydatków budżetowych w jednym dokumencie budżetowym. Pozwala to na całościową ocenę zamierzeń rządu w dziedzinie finansów publicznych, jak również ułatwia ich kontrolę. Zasada szczegółowości budżetu- to postulat, aby budżet uchwalany był nie tylko w globalnych kwotach dochodów i wydatków, ale aby dochody te i wydatki ukazane były także w układzie analitycznym, pozwalającym na ustalenie przewidywanej wydajności poszczególnych źródeł dochodów oraz kierunków i proporcji wydatków budżetowych. Im bardziej budżet szczegółowy, tym trudniej go dokonać, kontrolować i częściej dokonuje się zmian. Zasada jawności budżetu- to postulat o charakterze społeczno- polit. Jawność budżetu wyraża się w otwartości obrad parlamentu nad projektem budżetu, publikowaniu ustawy budżetowej i popularyzowaniu jej treści w środkach masowego przekazu. Służy to społecznej kontroli działalności finansowej państwa. Zasada jasności budżetu- zasada ta wyraża się w potrzebie takiego klasyfikowania i grupowania dochodów i wydatków budżetowych, aby budżet dawał obraz podstawowych kierunków gospodarki finansowej państwa, tj. źródeł dochodów, z których gromadzone są zasoby budżetu oraz proporcji pomiędzy przewidywanymi wpłatami z tych źródeł, a także kierunków wydatkowania środków pieniężnych. Tak rozumiana jasność umożliwia prawidłowe planowanie budżetowe, daje szansę należytej oceny budżetu przez parlament oraz opinię publiczną. Im budżet bardziej szczegółowy, tym mniej jasny. Zasada równowagi budżetowej- to postulat zachowania odpowiednich relacji pomiędzy ogólna kwotą dochodów i wydatków budżetowych. Równowaga budżetowa uważana jest za zachowaną wówczas, gdy dochody budżetu są co najmniej równe jego wydatkom (lub też są od nich wyższe). Budżet powinien być zrównoważony. Uchwalenie budżetów deficytowych i naruszanie zasady równowagi budżetowej prowadzi zazwyczaj do ujemnych skutków gospodarczych. Jednym z nich jest inflacja, spowodowana dopływem do obiegu gospodarczego dodatkowej masy pieniądza, nie znajdującego odpowiednika w przyroście wolumenu towarów i usług na rynku.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz