Wykład - zasady budżetowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - zasady budżetowe - strona 1 Wykład - zasady budżetowe - strona 2 Wykład - zasady budżetowe - strona 3

Fragment notatki:

Zasady budżetowe - postulaty nauki pod adresem ustawodawstwa i praktyki, dotyczące prawidłowej organizacji i funkcjonowania gospodarki budżetowej, w celu optymalnej realizacji jej zadań. Zasada
Treść
Prawo i praktyka
Powszechności
(zupełności, budżetowania brutto
- określa zakres budżetu w ujęciu podmiotowym
- postulat, aby budżet obejmował wszystkie dochody i wydatki państwa
- wszystkie jednostki sektora finansów publicznych wchodziły do budżetu państwa całością swoich dochodów i wydatków (w pełnych kwotach)
Ograniczona z uwagi na wymogi operatywności i efektywności działania - formy budżetowania netto w publicznej gospodarce budżetowej - samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe
Zasada
Treść
Prawo i praktyka
Jedności materialnej
(niefunduszowania, braku przeznaczenia, despecjalizacji, wspólnego worka)
postulat zorganizowania budżetu na zasadzie jednej puli środków, której całość przeznaczona jest na całość wydatków
unikanie łączenia - logicznego i formalnego - dochodów budżetowych z konkretnych źródeł z określonymi kierunkami wydatkowania
Alternatywa - przeznaczenie środków pochodzących z określonych źródeł na określone cele (funduszowanie)
Art. 42 ust. 2 u. f. p. - zasada jedności materialnej
Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej. 
Przełamanie zasady jedności materialnej art. 42 ust. 3 i 4 3. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się do: 
1) wydatków finansowanych z kredytów udzielonych przez międzynarodowe instytucje finansowe, o ile umowa tak stanowi; 
2) wydatków finansowanych ze środków europejskich; 
3) wydatków finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6.  → pochodzących z budżetu UE lub państw EFTA
4. Ograniczenia wynikającego z ust. 2 nie stosuje się również do kosztów ponoszonych przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz inne państwowe osoby prawne i samorządowe zakłady budżetowe. 
Zasada
Treść
Prawo i praktyka
Jedności formalnej
- postulat sporządzenia budżetu w jednym całościowym akcie prawnym odzwierciedlającym całość gospodarki budżetowej danego szczebla
Najważniejszym wyjątkiem jest budżet środków europejskich oraz plany finansowe funduszy celowych (?)


(…)

… podstawowych kierunków gospodarki finansowej państwa
zastosowanie jasnych i jednolitych zasad rachunkowości oraz sprawozdawczości budżetowej, a także czytelnych i logicznych zasad konstrukcji budżetu
konieczność osiągnięcia pewnego kompromisu pomiędzy zas. szczegółowości a przejrzystości
Art. 40 ust. 1 Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości…
…, a nie kiedy fizycznie dochodzi do obciążenia rachunku.
Art. 116 ust. 1 1. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej według (…) części i działów klasyfikacji budżetowej
2. Wydatki budżetu państwa ujmuje się w załączniku do ustawy budżetowej w podziale na części, działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej (…).
Art. 114 ust. 1
Budżet państwa składa się z części odpowiadających organom władzy publicznej, kontroli państwowej, sądom, trybunałom i innym organom wymienionym w art. 139 ust. 2, administracji rządowej (...)
Art. 114 ust. 4
Częściami budżetu państwa dysponują dysponenci części budżetowych, jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej. 
Zasada
Treść
Prawo i praktyka
Jawności
zasada ogólna finansów publicznych
Postulat, aby budżet był ujawniany obywatelom w pazie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz