ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA - strona 1

Fragment notatki:

ZASADY BUDŻETOWE i WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
ZASADA JAWNOŚCI - gospodarka finansowa j.s.t. jest jawna; na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposobie ich wykorzystania,
ZASADA JEDNOŚCI - j.s.t. samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest podstawą realizacji zadań przez tę jednostkę w ciągu roku,
- zasada jedności matarialnej - postulat aby w ramach budżetu nie tworzyć środków na określone cele. Określa wymóg przeznaczenia całości dochodów na pokrycie całości wydatków budżetowych, tak aby dochody budżetowe miały przeznaczenie ogólne.
- zasada jedności formalnej - budżet uchwalany jest w jednym akcie prawnym. W samorządzie mamy podział na budżet *bieżący (gromadzi dochody bieżące); *majątkowy (gromadzi dochody majątkowe na wydatki majątkowe) ZASADA RÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ - na organach j.s.t. spoczywa obowiązek podjęcia wszystkich czynności, które doprowadziłyby do zachowania równowagi budżetowej. Wydatki nie mogą przekroczyć dochodów wraz z wpływami zwrotnymi,
ZASADA SZCZEGÓŁOWOŚCI - budżet musi być ustalony i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych; uchwała budżetowa j.s.t. je określa.
ZASADA UPRZEDNIOŚCI - budżet powinien zostać uchwalony do końca roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy; zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, gdyż zgodnie z art. 122 ustawy o finansach publicznych, uchwałę budżetową organ stanowiący uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
ZASADA ROCZNOŚCI - budżet obowiązuje przez rok.
ZASADA PODZIAŁU KOMPETENCJI - Podział kompetencji na organy stanowiące (określaja ogólne kierunki wydatkowania, i kontrolują , uchwalają budżet) i wykonawcze (wykonanie budżetu, przygotowanie projektu budżetu). ZASADA ZUPEŁNOŚCI (POWSZECHNOŚCI) - Zasada zupełności budżetu nakazuje, aby w budżecie ujęte były dochody i wydatki wszystkich samorządowych jednostek organizacyjnych.
ZAKAZ UCHWALANIA BUDŻETU Z DEFICYTEM chyba że budżet ma nadwyżkę z lat ubiegłych którą może pokryć deficyt.
WOLNE ŚRODKI - powstają w wyniku wykorzystywania kredytów i pożyczek. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz