Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - strona 2

note /search

Etyka zawodowa UE Katowice

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Etyka zawodowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2072

Można wyróżnić cztery kategorie cech, które składają się na przynależność do danego zawodu: a) Zbiór cech związanych ze zdolnościami posiadane szczególnych umiejętności i specjalistycznej wiedzy b) Zbiór cech związanych ze spełnioną funkcją – stosowanie tych umiejętności i tej wiedzy w trakcie...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rachunkowość
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4522

1. Kapitał (fundusz) podstawowy – jest to pierwotny wkład właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy) wniesiony przy założeniu jednostki gospodarczej, ewentualnie później podwyższony. W zależności od formy organizacyjno-prawnej może przybrać postać: kapitału zakładowego (udziałowego) w spółce z ogr...

Rynki finansowe - zagadnienia wstępne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Rynki finansowe
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3458

Rynek to ogół zamierzonych i zrealizowanych transakcji kupna-sprzedaży oraz warunków na jakich są one proponowane i dokonywane. Innymi słowy, rynek jest to stale dokonujący się w gospodarce proces, w ramach którego ludzie, tj. kupujący i sprzedający, decydują o tym co chcą sprzedać lub kupić i ...

Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 5943
Wyświetleń: 10969

1.Zobowiązania z tyt podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne są dla firmy: a) częścią kapitału stałego b) Elementem kapitału obcego krótkoterminowego c) Składnikiem majątku obrotowego d) Elementem rachunku kosztów firmy 2.Podstawową funkcją zapasów wyrobów gotowych (towarów) ...

Finanse publiczne - fundusze celowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2520

Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Od 1 stycznia 2005 r. oprócz planów finansowych wyej wspomnianych funduszy do ustawy budetowej dołacza sie plany 13 nowo utworzonych panstwowych funduszy celowych, tj.: Fundusz Zajec Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów oraz Fundusz Rozwoju

Sprawozdanie - mechanizm poślizgu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 6006

Zakres wiedzy: mechanizm odkształcenia plastycznego monokryształu przez poślizg lub bliźniakowanie, dyslokacje i ich rola w mechanizmie poślizgu, płaszczyzny łatwego poślizgu; definicja zgniotu oraz jego krytycznej wielkości, wpływ nagrzew...

Organizacja świadcząca usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1267

Organizacja jako taka Tożsamość organizacji będzie bezpośrednio wynikać ze specyficznego sposobu działania/ np. obsługi klienta, tworząc właściwą dla danej organizacji, rozpoznawalną kulturą. To właśnie ona, powinna stanowić podwaliny każdego ...

Kultura organizacyjna organizacji świadczącej usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 952

Kultura organizacyjna Jak pisze A. Zarębska, czynnikiem kształtującym tożsamość organizacji jest kultura organizacyjna, choć kultura jest raczej konsekwencją określonej tożsamości. W usługach profesjonalnych, osobowość usługodawcy przekłada się wprost na rozpoznawalność zatrudniającej go organiza...

Mikro i makrootoczenie organizacji świadczącej usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2709

Mikro i makrootoczenie Czynniki mikro i makrootoczenia, ściśle determinują działalność zakładów opieki zdrowotnej. Nie bez znaczenia jest tutaj tożsamość branży, która na grunt organizacji przenosi ukształtowane wzorce i wartości. Normy z...

Model E.Scheina

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Marketing w usługach
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1701

Model E.Scheina - poziomy kultury organizacyjnej Analizując wykres 1, należy podkreślić, iż pod pojęciem założeń kulturowych należy rozumieć podstawy kultury o charakterze filozoficzno - światopoglądowym. Są one niewidoczne, a ich istnienie zostanie unaocznione dopiero wówczas, gdy zostaną pogwał...