Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler

Nasza ocena:

5
Pobrań: 4704
Wyświetleń: 9093
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler - strona 1 Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler - strona 2 Finanse przedsiębiorstw - egzamin Dresler - strona 3

Fragment notatki:



1.Zobowiązania z tyt podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne są dla firmy:
a) częścią kapitału stałego
b) Elementem kapitału obcego krótkoterminowego
c) Składnikiem majątku obrotowego
d) Elementem rachunku kosztów firmy

2.Podstawową funkcją zapasów wyrobów gotowych (towarów) w firmie jest:
a)zapewnienie ciągłości wytwarzania
b)zapewnieni ciągłości sprzedaży
c)zapewnienie płynności finansowej
d)zapewnienie pokrycia zobowiązań firmy

3.Z teori portfolio wynika m.in. że:
a)aby zmniejszyć ryzyko działalności gospodarczej należy specjalizować się w pewnej produkcji
b)aby zmniejszyć ryzyko działalności gospodarczej należy poszerzyć rodzaje prowadzonej działalności
c)należy podejmować jedynie pewną(bez ryzyka) działalność
d)dla zmniejszenia ryzyka należy podejmować działalność w branży o wyższym współczynniku beta

111. Rachunek zysków i strat dostarcza informacji do oceny:
a) stopy zwrotu z kapitału włanego
b) rentowność sprzedaży
c) płynność finansowej

112. Firma jest rentowna gdy:
a) ma zdolność do regulowania zobowiązań
b) uzyskuje nadwyżke przychodów nad kosztami
c) powieksza wartość sprzedaż
d) przychody ze sprzedaż są wieksze niż koszty zmienne

113. Majątek obrotowy finansowany jest kapitałem obrotowym netto gdy:
a) firma osiąga nadwyżkę przychodów nad kosztami
b) aktywa bieżące są wyższe niż zobowiązania krótkoterminowego
c) aktywa bieżace są niższe niż zobowiązania krótkoterminow

na egz dziś było do policzenia npv, progi rentowności i analiza przyrostu sprzedaży i coś jescze ale nie pamietam (później dopiszę jak sie dowiem). Z pytań testowych trochę się powtórzyło, ale z testu który miałam wydrukowany, jak z innych nei wiem bo jescze nie przeglądałam na pewno było o koszcie Kw i Ko - ktory drozszy dlaczego, o koszcie z akcji zwykłych, i tu duże zaskoczenie były pytania np w którym roku był najniższy koszt kapitału - czyli cudowne tabelki z wykładów
mialam dzis przyjemnosc pisac egzamin z przedsiebiorstw, no wiec tak: bylo 30 testowych i 4 zadania. testowe czesciowo sie pokryly z tymi z testow dodatkowo byly np co to jest EVA i hm nie pamietam:) byly tez pyatnia zeby wybrac wlasciwe zdanie itp., o dzwigniach sporo. były dwie grupy, ale zadania takie same tylko dane zmienione a test przemieszany a co sie dzieje ze współczynnikiem płynności gdy wydłużymy cykl konwersji należności?
wspołczynnik płynnosci jest odwrotnie proporcjonalny do cyklu należności
1.Zobowiązania z tyt podatków i świadczeń na ubezpieczenia społeczne są dla firmy: a) częścią kapitału stałego b) Elementem kapitału obcego krótkoterminowego c) Składnikiem majątku obrotowego d) Elementem rachunku kosztów firmy 2.Podstawową funkcją zapasów wyrobów gotowych (towarów) w firmie jest: a)zapewnienie ciągłości wytwarzania b)zapewnieni ciągłości sprzedaży c)zapewnienie płynności finansowej d)zapewnienie pokrycia zobowiązań firmy 3.Z teori portfolio wynika m.in. że: a)aby zmniejszyć ryzyko działalności gospodarczej należy specjalizować się w pewnej produkcji b)aby zmniejszyć ryzyko działalności gospodarczej należy poszerzyć rodzaje prowadzonej działalności c)należy podejmować jedynie pewną(bez ryzyka) działalność d)dla zmniejszenia ryzyka należy podejmować działalność w branży o wyższym współczynniku beta 4.Jeśli wskaźnik zyskowności jako oceny efektywności inwestycji jest mniejszy niż 1 to: a). NPV jest dodatnie b) NPV jest ujemne c) IRR jest ujemne 5.Ryzyko zmniejszania dochodów firmy z powodu załamania

(…)

… jest prawdziwe: a) Korzystanie z kapitału własnego nic nie kosztuje b) kapitał włąssny kosztuje mniej niż kapitał obcy c) kapitał włąsny kosztuje więcej niż kapitał obcy d) nie ma różnicy w koszcie kapitału własnego i obcego 51. Jeśli realna stopa procentowa jest wysoko oznacza to że: a) stopa nominalna jest znacznie wyższa niż ifnlacja b) stopa nominalna jest znacznie wyższa niż stopa podatku dochodowego c…
… na kredyt bankowy 54. stopa procentowa przy której suma zdyskontowanych wpływów pieniężnych netto jest równa sumie zdyskontowanych nakłądów to: a) Księgowa stopa zwrotu b) Stopa zyskowaności sprzedaży c) wewnetrzna stopa zwrotu d) stopa wzrostu dywidendy 55. realna stopa procentowa: a) Stopa równoważąca podaż i popyt na rynku kapitałowym b) stopa nominalna pomniejszona o koszt pozyskania kapitału c) stopa…
… [ Dodano: 2010-02-10, 14:14 ] 76 Płynność firmy oznacza że: a) Firma ma zdolność do terminowego regulowania swoich zobowiazan b) firma ma zdolność do osiągania zysku c) firma ma zdolnośc do terminowej realizacji należnościami 77. Jeśli nominalna stopa oprocentowania kredytu bankoewgo jest wyzsza od inflacji to a) realna stopa procentowa kredytu jest ujemna b) realna stopa procentowa kredytu jest dodatnia c) realna stopa procentowa kredytu jest wyższa niż stopa nominalna 78. Jeśli strumenie pienieżne w rachunku efektywnosći inwestycji sa liczone w cenach stałych to: a) stopa dyskontoa musi być stopą nominalną b) stopa dyskontowa musi być stopą realną c) nie ma to wpływu na stopę dyskontową 79. Emisja krókoterminowych papierow dłużnych dokonywana jest zwykle w celu: a) zdobycia kapitału…
… wynika dźwignia operacyjna a) z posiadanych zapasów b) ze stałych kosztów operacyjnych c) ze stałych kosztów finansowych d) ze zmiennych kosztów operacyjnych 17. W modelu na ekonomiczną partię dostawy, koszty finansowania zapasów traktuje się jako: a) koszty stałe niezależne od sprzedaży b) koszty zmienne niezależne od sprzedaży c) koszty stałe zależne od sprzedaży d) koszty zmienne zależne od sprzedaży…
… dźwigni operacyjnej charakteryzuje się: a) wysokim poziomem ryzyka b) konserwatywną strategią finansową c) niskim poziomem kosztów stałych d) brakiem kredytów w źródłach finansowych 26. które twierdzenie jest prawdziwe: a) Jeśli wzrasta stopa dyskontowa, to zmniejsza się obecna wartość przyszłych dochodów b) Jeśli wzrasta stopa dyskontowa, to maleje współczynnik dyskonta c) Jeśli wzrasta stopa dyskontowa, to wzrasta obecna wartość przyszłych dochodów 27. Formuła zysk operacyjny: zysk brutto służy do obliczania: a) zyskowności brutto majątku trwałego b) dźwigni operacyjnej c) zyskowności operacyjnej sprzedaży d) dźwigni finansowej 28. jeżeli rynkowa stopa procentowa jest niższa od nominalnej stopy oprocentowania obligacji to jej bieżąca cena będzie: a) wyższa od ceny nominalnej b) niższa od ceny nominalnej c…
… rynkowego towarzyszącemu inwestowaniu 73. Portfel inwestycyjny cechuje się mniejszym ryzkiem jeśli: a) współczynnik korelacji miedzy skłądnikami portfela jest dodatni b) niewystępuje korelacja miedzy skladnikami c) współczynnik korelacji miedzy skladnikami portfela jest ujemny 74. Przy obliczaniu średnioważonego kosztu kapitału wymagane są: a) udział każdej formy kapitału w całkowitym kapitale firmy b…
… w gospodarce określane jest mianem: a)Ryzyka systematycznego b)Ryzyka specyficznego c)ryzyka nierynkowego 6.Najpowszechniejszą miarą ryzyka jest: a) współczynnik korelacji b) odchylenie stadardowe c) kowariancja 7.Racjonalnie postępujący inwesteor powinien kierować się w swoich decyzjach: a)Poziomem stopy rentowności z przyszłej działalności b) Poziomem stopy dochodu z zaangażowanego kapitału c) Poziomem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz