Rachunkowość UE Katowice Galica

Nasza ocena:

5
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4487
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość UE Katowice Galica - strona 1 Rachunkowość UE Katowice Galica - strona 2 Rachunkowość UE Katowice Galica - strona 3

Fragment notatki:1. Kapitał (fundusz) podstawowy – jest to pierwotny wkład właścicieli (udziałowców, akcjonariuszy) wniesiony przy założeniu jednostki gospodarczej, ewentualnie później podwyższony. W zależności od formy organizacyjno-prawnej może przybrać postać: kapitału zakładowego (udziałowego) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Kapitału zakładowego (akcyjnego) w spółce akcyjnej, funduszu założycielskiego w przedsiębiorstwie państwowym (..) i kapitału własnego właścicieli w spółkach osobowych.
2. Kapitał (fundusz) zapasowy – odzwierciedla źródła finansowania aktywów osiągnięte przez jednostkę gospodarczą w trakcie jej działalności. Kapitał zakładowy tworzony jest ustawowo zgodnie z umowa/statutem spółki. Po pierwsze z podziału zysku. Z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji.
Z dopłat akcjonariuszy / udziałowców.

Cechy konta
Każde konto niezależnie od jego formy zabiera następujące elementy:
1. posiada nazwę zbieżną z przedmiotem prowadzonej na nim ewidencji np. środki trwałe. W praktyce każde konto ma swój numer. Każde konto ma dwie strony winien (Wn) i ma albo nazwy łacińskie debet (Dt) i credit (Ct). Z matematycznego punktu widzenia każda strona ma odmienne działanie (+,-)
2. w wyniku ewidencji operacji gospodarczych każde konto wykazuje obroty to jest sumy zapisów dokonanych na poszczególnych stronach
3. w każdym momencie istnieje możliwość obliczenia aktualnego stanu konta czyli jego salda (końcowego). Saldo jest arytmetyczną różnicą pomiędzy obrotami większymi i mniejszymi.

Wykład 4. (…) prowadzony odrębny rachunek czyli konto.
Konto definiowane jest tradycyjnie jako podstawowe urządzenie księgowe, służące do rejestracji operacji gospodarczych. W definicji tej dominuje jednak postać fizyczna konta właściwa głównie dla manualnej techniki ewidencji.
W technice komputerowej konto staje się w zasadzie określoną procedurą uzyskiwania informacji o zmianach w stanie majątkowym.
Konto jest koncepcją i metodą tworzenia ogólnych i szczegółowych informacji o majątku i procesach z nim związanych. Ujmuje ona niezbędne dane identyfikujące obiekt (przedmiot) informacji oraz cechy operacji.
Cechy konta
Każde konto niezależnie od jego formy zabiera następujące elementy:
posiada nazwę zbieżną z przedmiotem prowadzonej na nim ewidencji np. środki trwałe. W praktyce każde konto ma swój numer. Każde konto ma dwie strony winien (Wn) i ma albo nazwy łacińskie debet (Dt) i credit (Ct). Z matematycznego punktu widzenia każda strona ma odmienne działanie (+,-)
w wyniku ewidencji operacji gospodarczych każde konto wykazuje obroty to jest sumy zapisów dokonanych na poszczególnych stronach
w każdym momencie istnieje możliwość obliczenia aktualnego stanu konta czyli jego salda (końcowego). Saldo jest arytmetyczną różnicą pomiędzy obrotami większymi i mniejszymi. Wn (Dt) Środki trwałe Ma (Ct)
-------------------------------------------------
|
Operacje gosp. | Operacje gosp.
|
|
-------------------------------------------------
Obroty Wn | Obroty Ma
Czynności:
otwarcie konta - to wpisanie stanu początkowego z bilansu otwarcia lub wpisanie pierwszej operacji gospodarczej jeżeli dany składnik podlegający ewidencji nie występował w bilansie.
rejestracja operacji gospodarczych - ewidencja operacji gospodarczych
zamknięcie konta w oparciu o następujące czynności:
- ustalenie obrotów
- obliczenie salda końcowego
- wpisanie salda końcowego po odpowiedniej stronie konta
- podsumowanie salda i obrotów
- dwukrotne podkreślenie będące formalnym wyrazem

(…)

….
Zasady tworzenia i funkcjonowania kont analitycznych określa art. 16 i 17 Ustawy o Rachunkowości.
Zestawienie obrotów i sald kont analitycznych do konta …
Lp.
Nazwa konta
Saldo początkowe + obroty
Saldo końcowe
Dt
Ct
Dt
Ct
1
2
3
N+1
Razem. Konto syntetyczne
Łączenie kont.
W praktyce łączy się konto rachunek bankowy z kontem kredyty bankowe.
Dt Rachunek bankowy Ct Dt Kredyty bankowe Ct
Sp | - - | Sp…

---------------- -----------------
| - - | Bilans próbny (zestawienie obrotów i sald) na początku miesiąca. Spełnia funkcję kontrolną oraz informacyjną.
ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD (ROZWINIĘTE)
L.p
Symbol konta
Nazwa konta
Bilans otwarcia (salda początkowe)
Obroty za dany okres …
(bez BO)
Obroty łącznie z saldami początkowymi (narastająco)
Saldo końcowe
1
2
3
Dt 4|Ct 5
6 | 7
8 | 9
10 | 11
.
.
.
.
.
.
.
Razem
Suma=suma

… z umowa/statutem spółki. Po pierwsze z podziału zysku. Z nadwyżki ceny emisyjnej nad ceną nominalną akcji. Z dopłat akcjonariuszy / udziałowców.
Kapitał rezerwowy vs. kapitał zapasowy
Wynik finansowy - który jest zyskiem lub stratą. Różnica między przychodami a kosztami.
Metoda kapitałowa liczenia wyniku finansowego:
Co to jest zysk (strata)?
różnica między stanami kapitału własnego (w dwóch momentach…
… publiczno-prawne przy imporcie (cło) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika do używania (koszty zakupu).
koszt wytworzenia - obejmuje koszty bezpośrednie produkcji oraz przypadająca na okres ich wytworzenia uzasadniona część kosztów pośrednich produkcji.
cena sprzedaży netto - możliwa do uzyskania w dniu bilansowym cena sprzedaży bez VAT, podatku akcyzowego, rabatów…
… - przeniesienie między
układami ewidencyjnymi
Dokumentacja księgowa (art. 20, 21 U o R)
Dowód księgowy - stwierdzenie dokonania operacji, podstawa zapisów w księgach rachunkowych.
Dowody źródłowe: PODAĆ PRZYKŁADY
- zewnętrzne (obce, własne)
- wewnętrzne Podstawą zapisów mogą być:
- dowody zbiorcze (obejmują zbiór dowodów źródłowych)
- korygujące
- zastępcze (wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego dowodu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz