Finanse publiczne - fundusze celowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse publiczne - fundusze celowe - strona 1 Finanse publiczne - fundusze celowe - strona 2 Finanse publiczne - fundusze celowe - strona 3

Fragment notatki:Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Od 1 stycznia 2005 r. oprócz planów finansowych wyej wspomnianych funduszy do ustawy
budetowej dołacza sie plany 13 nowo utworzonych panstwowych funduszy celowych, tj.:
Fundusz Zajec Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów oraz Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej (dysponent – minister edukacji narodowej i sportu),
Fundusz Promocji Kultury (dysponent – minister kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego),
Fundusz Wsparcia Policji – składajacy sie z funduszu centralnego (dysponent -
Komendant Główny Policji), wojewódzkich funduszy (dysponenci – komendanci
wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji) i szkolnych (dysponenci – komendanci
szkół policyjnych, w tym: Komendant Wyszej Szkoły Policji),
Fundusz Modernizacji Bezpieczenstwa Publicznego (dysponent – minister własciwy ds.
wewnetrznych),
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP (dysponent – Minister Obrony Narodowej),
Cztery odrebne panstwowe fundusze celowe obejmujace srodki z prywatyzacji, tj.:
Fundusz Reprywatyzacji, Fundusz Restrukturyzacji Przedsiebiorców, Fundusz Skarbu
Panstwa (dysponent – minister skarbu) oraz Fundusz Nauki i Technologii Polskiej
(dysponent – minister własciwy ds. nauki),

Zmiany planu finansowego panstwowego funduszu celowego
nie moga powodowac zwiekszenia dotacji z budetu panstwa.
Jeeli panstwowy fundusz celowy posiada zobowiazanie
wymagalne, w tym kredyty i poyczki, zwiekszenie przychodów
w pierwszej kolejnosci przeznacza sie na ich spłate.
Zmiana planu finansowego funduszu bedzie wymagała zgody
ministra oraz powiadomienia Ministra Finansów.
Zmiany kwot przychodów i kosztów panstwowego funduszu
celowego ujetych w planie finansowym dokonuje odpowiednio
minister lub organ dysponujacy tym funduszem po uzyskaniu

FUNDUSZE CELOWEUstawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Pojęcie funduszu celowego pojawia się w art. 29 ustawy o finansach publicznych, ale zapisy te mają charakter bardzo ogólny. Ustawa określa fundusz celowy jako fundusz powołany do życia ustawą, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań.Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Ze względu na formę organizacyjno-prawną wyróżnia się dwie grupy funduszy: posiadające osobowość prawną (np. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),będące wyodrębnionym rachunkiem bankowym, którym 
dysponuje organ wskazany w ustawie powołujący fundusz (np. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest minister właściwy ds. kultury fizycznej i sportu).Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Ze względu na pochodzenie zadań wykonywanych przez 
publiczne fundusze celowe wyróżnia się:państwowe fundusze celowe realizujące zadania wyodrębnione 
z budżetu państwa;samorządowe (gminne, powiatowe, wojewódzkie) fundusze 
celowe wykonujące zadania wyodrębnione z budżetu samorządowego.Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
Przyjmując jako kryterium podziału funduszy celowych źródła dochodów wyróżnia się: 
fundusze oparte na przymusowych dochodach typu budżetowego, tj. podatki, opłaty, 
składki;
fundusze wykorzystujące dobrowolne wpłaty różnych podmiotów;
zasilane częściowo dotacjami budżetowymi (przez transfery wewnątrzbudżetowe).Wg kryterium celów działania funkcjonują fundusze przeznaczone m.in.  na :- potrzeby społeczne- ochronę środowiska- infrastrukturę społeczną- wsparcie określonej dziedzinyZ uwagi na kryt

(…)

… w połowie 2004 r. Funduszu Alimentacyjnego. Są to:
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS),
3 Fundusze KRUS: Fundusz Emerytalno-Rentowy (FE-R), Fundusz Prewencji i
Rehabilitacji (FPiR) oraz Fundusz Administracyjny (FA),
Fundusz Pracy (FP),
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP),
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
Fundusz Alimentacyjny (FA),
Państwowy Fundusz…

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji
Fundusz Administracyjny
Fundusz Pracy
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Fundusz Promocji Twórczości
Fundusz Zajęć Sportowo Rekreacyjnych…
… można spotkać się z następującym podziałem
funduszy celowych występujących w polskim sektorze finansów publicznych:
fundusze celowe związane z ubezpieczeniami publicznymi: Fundusz Ubezpieczeń
Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji oraz Fundusz
Administracyjny,
fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa - Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i Fundusz Kombatantów,
fundusze związane z prywatyzacją - Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Restrukturyzacji
Przedsiębiorców, Fundusz Reprywatyzacji oraz Fundusz Skarbu Państwa,
fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju - Fundusz Modernizacji Sił
Zbrojnych, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Pomocy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz