Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - strona 18

PINOP 21 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

40. Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych 40a Składka na emerytury pomostowe 41. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI OPŁACA SKŁADKI 42. FORMY I ZAKRES WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FP 43. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO OPŁACANIA S...

PINOP 22 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

Rozwiązanie stosunku pracy Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców - w celu nabycia prawa do  tej emerytury -  musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. . Jednocześnie w niektórych przypadkach ...

PINOP 23 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Powstanie obowiązku płacenia składki na FP - obowiązek następuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 1) składkę na FP płaci się za czas trwania obowiązkowych ubezpieczeo: emeryt. i rentowych, 2) składkę ustala się od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w przelicz...

PINOP 23b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

44. NA JAKIE CELE MOGĄ BYD WYKORZYSTANE ŚRODKI FGŚP FGŚP - utworzony w grudniu 1993 r., - jest to instytucja gwarancyjna, państwowy fundusz celowy, - ma osobowość prawną. Cel utworzenia Funduszu - finansowanie roszczeń pracowniczych, - w związku z niewypłacalnością pracodawcy, gdy przedsiębiorstwo ...

PINOP 24 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

46. FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO W PROCESACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cel gromadzenia środków - Środki gromadzone w PFRON od 1997 r. powinny być przeznaczone na finansowanie zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i pełną ich integrację ze wszystkimi grupami społec...

PINOP 24b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 42
Wyświetleń: 742

Wysokość dofinansowania: Wysokość dofinansowania do wynagrodzenia niepełnosprawnych pracowników uzależniona jest od: • typu pracodawcy, • stopnia niepełnosprawności zatrudnionych pracowników, • rodzaju niepełnosprawności. Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego p...

PINOP 24c - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

3. PFRON Obowiązek naliczania i przekazywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stosownie do postanowień art. 21. ww. ustawy pracodawca zatrudniający co najmniej ...

PINOP 25 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938

49. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty produktowej z tytułu wprowadzana wyrobów w opakowaniach. Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (T.J. Dz.U. 2007 nr 90, poz. 607 ze zm.) definiuje kogo dotyc...

PINOP 25b - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

OPŁATA DEPOZYTOWA.   Opłatę depozytową  stosuje się w handlu detalicznym. Początkowo została ona wprowadzona tylko dla akumulatorów ołowiowych (kwasowych). Przy sprzedaży takiego akumulatora sprzedawca (detaliczny) przyjmuje akumulator zu...

PINOP 26 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

52. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pojazdy wycofywane z eksploatacji są znaczącym obciążeniem dla środowiska. W Polsce po 2000 r. corocznie wycofywanych jest ok. 1 mln samochodów. Każdy z nich zawiera wiele szkodliwych dla środowiska substancji , części składowych, podze...