PINOP 26 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 26 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

52. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji. Pojazdy wycofywane z eksploatacji są znaczącym obciążeniem dla środowiska. W Polsce po 2000 r. corocznie wycofywanych jest ok. 1 mln samochodów. Każdy z nich zawiera wiele szkodliwych dla środowiska substancji , części składowych, podzespołów. W związku z tym każdy samochód wycofany z eksploatacji powinien być przekazany do wyspecjalizowanej stacji demontażu pojazdów. Dlatego też polski ustawodawca nałożył obowiązki na wprowadzających pojazdy na terytorium kraju. Wprowadzającym pojazd jest producent pojazdu, przedsiębiorca dokonujący WNT lub importu pojazdów. Producenci pojazdów zobowiązani są m.in. do:
Ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w pojazdach
Stosowania do produkcji materiałów pochodzących z recyklingu pojazdów
Zakazu stosowania do produkcji materiałów zawierających ołów, kadm, rtęć
Zapewnienie sieci zbierania pojazdów ( w odległości nie większej niż 50 km od miejsca zamieszkania właściciela pojazdu). Dotyczy to tylko firm, które wprowadzają na rynek więcej niż 1000 aut rocznie. Wprowadzający poniżej 1000 aut zobowiązani są do wniesienia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł od każdego pojazdu.
Opłata recyklingowa dotyczy również podmiotów niebędących przedsiębiorcami, które nabywają pojazdy z innych krajów UE lub z importu. Opłata ta nie obowiązuje w przypadku nabycia samochodu w salonie sprzedaży aut w Polsce. Wprowadzający pojazdy na rynek krajowy, który jest zobowiązany do zapewnienia sieci, a nie spełniający tego obowiązku , ponosi opłatę za brak sieci. Opłatę tę ustala się jako iloczyn stawki za brak sieci( 500zł) i liczby pojazdów wprowadzanych na rynek oraz ilorazu liczby dni w roku, w których nie zapewniono sieci, i liczby dni w roku ( przyjmuje się 360 dni)
Obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu jest:
-przyjęcie każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, jeśli ma cechy identyfikacyjne
-pobieranie opłaty od właściciela pojazdu, jeżeli pojazd jest niekompletny, a jego masa jest mniejsza, niż 90% pierwotnej masy pojazdu, jeżeli właściciel odmówi, można odmówić przyjęcia pojazdu. Opłata wynosi 10 zł za każdy 1kg brakującej masy
-wydanie zaświadczenia o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu w przypadku przyjęcia do demontażu pojazdu kompletnego oraz zaświadczenia o demontażu pojazdu.
Przepisy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji stosuje się do samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu nie wiecej niż 9 osób z kierowcą i ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony. Oznacza to, że recykling nie dotyczy samochodów ciężarowych i autobusów oraz pojazdów ciężarowych i motocylki. Podmiot, który nie przekaże pojazdu do stacji demontażu może być ukarany grzywną. Brak zaświadczenia oznacza brak wyrejestrowania. Od samochodu niewyrejestrowanego należy płacić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

(…)

… tworzone są 2 rezerwy: 1)dla nowych instalacji oraz instalacji zmienianych w celu wzrostu możliwości produkcyjnych; 2)na projekty wspólnych wdrożeń. Ogólna liczba uprawnień przydzielona została do instalacji konkretnego rodzaju: rafinerii ropy naftowej, do produkcji szkła, wapnia czy papieru. Określone zostało ile ton CO2 przedsiębiorstwo może wyemitować nie ponosząc konsekwencji finansowych.Na okres…
… ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
53.Opłata z tytułu emisji gazów cieplarnianych.
W celu ochrony klimatu podejmowane są działania mające ograniczyć emisję gazów do atmosfery. 1997 - podpisanie protokołu z Kioto - zobowiązania do redukcji emisji gazów średniorocznie o 5,7%, a kraje UE - o 8% w porównaniu do emisji z 1990 r. 2 podstawowe instrumenty: 1)handel emisjami gazów; 2)projekty wspólnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz