PINOP 23b - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 23b - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

44. NA JAKIE CELE MOGĄ BYD WYKORZYSTANE ŚRODKI FGŚP FGŚP - utworzony w grudniu 1993 r., - jest to instytucja gwarancyjna, państwowy fundusz celowy, - ma osobowość prawną. Cel utworzenia Funduszu - finansowanie roszczeń pracowniczych, - w związku z niewypłacalnością pracodawcy, gdy przedsiębiorstwo jest likwidowane lub postawione w stan upadłości, - od 1.10.2006 r. - liczba tytułów do uzyskania finansowania (rosła): - wynagrodzenie za pracę, - wynagrodzenie za czas przestoju niezawinionego przez pracownika, - wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego, - dodatki wyrównawcze, - składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, - odszkodowania ze skrócenia okresu wypowiedzenia. Podstawa wypłaty świadczeń ze FGŚP - z tytułu wynagrodzenia za pracę za okres 1 miesiąca jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału, - zaspokojenie roszczeń odbywa się na podstawie zbiorczego wykazu osób uprawnionych do roszczeń sporządzanego w okresie 1 miesiąca od daty niewypłacalności pracodawcy przez: - pracodawcę lub syndyka, likwidatora, zarządcę albo - na wniosek pracownika, byłego pracownika lub członków rodziny zmarłego pracownika uprawnionych do renty rodzinnej, - teraz z Funduszu wypłacane są jedynie świadczenia dla pracowników w razie niemożności ich zaspokajania przez niewypłacalnego pracodawcę, Historia - w pierwszych latach 1994-1998 środki gwarantowane w Funduszu były słabo wykorzystane, - stąd ich lokowanie w papiery wartościowe Skarbu Pastwa, - od 2002, gdy dysponentem Funduszu został minister właściwy ds. pracy zaprzestano pożyczek przeznaczanych przedtem na sfinansowanie przejściowych trudności pracodawców. W rzeczywistości udzielanie tych pożyczek było patologią, bo wiadomo było że udzielane są pracodawcom o dużych trudnościach finansowych. Później ściąganie zobowiązań było utrudnione a w ostateczności były umarzane. To spowodowało, że w 2001 r. Fundusz stał się bankrutem, - w latach 2003-2008 środki były przeznaczane głównie na wydatki własne (wynagrodzenia pracowników Funduszu), - przychody z tyt. składek od pracodawców to ok 200 mln rocznie. Przychody w 2008 r. - 219 mln a wydatki własne bieżące w 2008 r. - 158 mln Powstaje pytanie o celowość istnienia Funduszu. 45. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO OPŁACANIA SKŁADKI NA PFRON, KONSTRUKCJA SKŁADKI PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - państwowy fundusz celowy, ma osobowość prawną, - wpłaty pracodawców w 2008 r. to 3,3 mld zł. Podmioty zobowiązane do opłacania składki

(…)

… pracy będące w likwidacji albo w upadłości, - nie płacą: - placówki dyplomatyczne, urzędy konsularne, przedstawicielstwa i misje zagraniczne, - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne, które działają nie dla zysku, ale prowadzą rehabilitację społeczną i leczniczą, edukację osób niepełnosprawnych i opiekę nad niepełnosprawnymi, - zwolnienia, obniżenie wskaźnika zależy od stopnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz