PINOP 24 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 24 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

46. FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO W PROCESACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Cel gromadzenia środków - Środki gromadzone w PFRON od 1997 r. powinny być przeznaczone na finansowanie zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych i pełną ich integrację ze wszystkimi grupami społecznymi i zawodowymi (wg ustawy z sierpnia 1997 r.), - Z PFRON są finansowane różne przedsięwzięcia umożliwiające podjęcie pracy lub samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne. Ze wsparcia mogą korzystać 1. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne: - głównie ulgi podatkowe, - od 2009 r. pracodawcy uzyskują jedynie dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, wysokość dofinansowania zależy od: a) podstawy wymiaru - podstawa wymiaru do ustalenia kwoty dofinansowania wynagrodzeń stanowi najwyższe wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2010 r. - 1317 zł), - miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje pracodawcy z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych ujętych w ewidencji zatrudnionych osób, prowadzonej przez PFRON. b) stopnia niepełnosprawności osoby zatrudnianej, - znaczny stopieo - 160% najniższego wynagrodzenia, - umiarkowany stopieo - 140% najniższego wynagrodzenia, - lekki stopieo - 60% najniższego wynagrodzenia. Kwoty te mogą byd wyższe o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku choroby psychicznej. upośledzenia umysłowego, osoby niewidomej. c) statusu pracodawcy (tylko do 2009 r.), - pracodawca na otwartym rynku pracy, - pracodawca Zakładu pracy chronionej. d) faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy - im wyższe wynagrodzenie tym wyższe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na Fundusz Pracy i FGŚP i w konsekwencji wyższe koszty płacy. Kwota dofinansowania dla pracodawców może wynosić do 75% kosztów płacy, dla pozostałych do 90% kosztów płacy. - dalsze formy pomocy dla pracodawców: - zwrot kosztów zatrudnienie osoby pomagającej pracownikowi niepełnosprawnemu, - za pośrednictwem starosty zwrot kosztów na wyposażenie stanowiska pracy dla niepełnosprawnego z wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia, gdy zatrudnienie na 36 miesięcy i pracodawca ma zgodę Państwowej Inspekcji Pracy, - zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń do potrzeb osób niepełnospr. - 20-krotnośd śr. wynag. - zwrot kosztów szkolenia os. niepełnospr. do 80% tych kosztów, max 2-krotnośd śr. wynag. 2. Osoby niepełnosprawne: - Osoba niepełnosprawna wykonująca działalnośd gospodarczą oraz niepełnosprawny rolnik lub rolnik zobowiązany do opłacania składek ubezpieczenia może otrzymad z PFRON refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

(…)

…. Pracodawcy indywidualni
Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
1) Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych:
Uprawnieni są pracodawcy:
• zatrudniający mniej niż 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
• zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem w wysokości co najmniej 6 %,
• prowadzący zakład pracy chronionej.
Dofinansowanie do wynagrodzenia przysługuje na pracowników:
• będących osobami niepełnosprawnymi, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych,
• ujętych w ewidencji zatrudnionych osób niepełnosprawnych prowadzonej przez Państwowy
Fundusz…
… jest zwolniony z:
1) z podatków (nie dotyczy - podatku od gier, VAT, akcyzy, cła, dochodowego, od środków
transportowych) z tym że:
a) z podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego zwolniony jest na zasadach określonych w
przepisach odrębnych,
b) z podatku od czynności cywilnoprawnych - jeżeli czynność przez niego dokonana pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem zakładu.
2) opłat, z wyjątkiem opłaty…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz