PINOP 23 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 23 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Powstanie obowiązku płacenia składki na FP - obowiązek następuje po spełnieniu łącznie dwóch warunków: 1) składkę na FP płaci się za czas trwania obowiązkowych ubezpieczeo: emeryt. i rentowych, 2) składkę ustala się od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która w przeliczeniu na miesiąc musi wynosid co najmniej tyle co minimalne wynagrodzenie (od 2010 r. - 1317zł) i nie ma górnego limitu, czyli 30-krotności wynagrodzenia w gospodarce. Uwagi: - od podejmujących pracę w pierwszym roku składkę nalicza się w wys. 80% minimalnego wynagrodzenia, od pracujących więźniów - 50% minimalnego wynagrodzenia, - w przypadku zatrudnienia na mniej niż 1 miesiąc lub na podstawie umowy-zlecenia - składkę przelicza się na okres pełnego miesiąca. Jeśli po przeliczeniu podstawa wymiaru składek ubezpieczenia społecznego będzie = kwocie minimalnego wynagrodzenie, to należy opłacid składkę. Składki na FP wpłaca się do ZUS w terminach i na zasadach jak składki emerytalne i rentowe. 42. FORMY I ZAKRES WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FP Cel utworzenia FP - obciążenia finansowe pracodawców z tytułu Funduszu Pracy związane są ze zjawiskiem bezrobocia, - celem FP jest zapewnienie środków na: - finansowanie przedsięwzięd ograniczających bezrobocie, - łagodzenie skutków bezrobocia, - tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych, - wypłaty zasiłków dla bezrobotnych. Zakres wsparcia - 1994-1997 - wydatki na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych stanowiły (spadając) od 85,2% do 71,2% ponoszonych przez FP wydatków (odpowiednio 3,7 mld i 4,8 mld), - od 1997 z FP zaczęto finansowad zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Nieznaczne kwoty przeznaczano na aktywne formy zmniejszenia liczby bezrobotnych czy podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej, - po 2002 r. sukcesywnie zmniejszano kwoty przeznaczone na wypłatę zasiłków dla bezrobotnych, bo zmniejszała się liczba bezrobotnych i zaostrzono wymogi przy uzyskiwaniu prawa do zasiłku, - 2001-2003 większe kwoty wypłacano na zasiłki przedemerytalne (2003 r. - 5 mld) niż na zasiłki dla bezrobotnych (2003 r. - 3,7 mld), - 2008 r.: - 2 mld - zasiłki dla bezrobotnych, - 0 zł - zasiłki przedemerytalne, - 225 mln - szkolenia, - 200 mln - prace interwencyjne, roboty publiczne (150 mln), - 1,45 mld - stypendia, - 250 mln - refundacja kosztów i wyposażenia stanowisk pracy, - 560 mln - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. - wydatki z FP mają w swej strukturze za mały udział na prace interwencyjne, stypendia, pomoc na rozkręcenie własnego biznesu,

(…)

… osobie zatrudnionej, a uprzednio bezrobotnej, która została skierowana przez powiatowy urząd pracy poza miejsce zamieszkania, - może udzielić 1-razowej pomocy na podjęcie działalności gospodarczej oraz pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa - w wysokości 6-mies. przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem prowadzenia działalności przez minimum 1 rok, - podmiot zatrudniający bezrobotnego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz