Fundusz ubezpieczeń społecznych jako instrument polityki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundusz ubezpieczeń społecznych jako instrument polityki społecznej - strona 1

Fragment notatki:

FUNDUSZ UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ FUS- Państwowy fundusz celowy, powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W ramach FUS wyodrębnione są fundusze:
emerytalny,
rentowy,
chorobowy,
wypadkowy,
rezerwowy.
Przychody FUS pochodzą głównie ze składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz jest też dotowany z budżetu państwa.
FUNDUSZ PRACY JAKO INSTRUMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ Fundusz Pracy - państwowy fundusz celowy , którego dysponentem jest minister właściwy do spraw pracy . Minister Pracy- JOLANTA FEDAK . Ramy prawne dla działania funduszu określa rozdział 18 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Środki z Funduszu Pracy przeznaczone są na realizację przede wszystkim realizacje programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Jego głównym zadaniem jest promocja zatrudnienia, aktywizacja zawodowa i łagodzenie skutków bezrobocia. Głównym źródłem dochodów Funduszu Pracy są obowiązkowe składki opłacane przez pracodawców za zatrudnionych pracowników i przez osoby prowadzące firmy oraz dotacje z budżetu państwa i budżetu UE. Z środków Funduszu Pracy finansowane są między innymi zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres nauki, dodatki aktywizacyjne, świadczenia integracyjne, programy przeciwdziałania bezrobociu, promocja i pomoc prawna zatrudnionym za granicą oraz koszty wyposażenia i działalności klubów pracy. Bieżąca sytuacja na rynku pracy ma bezpośredni wpływ na strukturę wydatków Funduszu Pracy.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz