Fundsze celowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fundsze celowe - strona 1 Fundsze celowe - strona 2 Fundsze celowe - strona 3

Fragment notatki:

Fundusz celowy - jest to odrębna instytucja finansowo prawna służąca gromadzeniu zasobów pieniężnych przez państwo, powstający z dochodów z niewielu ściśle określonych źródeł i pozwala na wydatkowanie na ściśle określone cele. Istotą funduszu celowego jest to, że zgromadzone w danym momencie środki stanowią nieprzekraczalną granicę wydatków na określony w przepisach tworzących dany fundusz cel.
Fundusze celowe stanowią pomocniczy instrument redystrybucji przychodów polegających na gromadzeniu specjalnych środków celowych, zwanych także funduszami publicznymi, pozabudżetowymi lub parabudżetowymi. Powiązane są z budżetem państwa lub budżetami gmin systemem netto tzn. mogą otrzymać dotacje. Tworzy się je na podstawie specjalnych ustaw. Fundusze celowe mogą być wykorzystane jedynie na cele, dla których zostały uruchomione. Fundusze te mogą być tworzone z dobrowolnych obowiązkowych wpłat ludności i innych podmiotów oraz środków budżetowych. Ze względu na pochodzenie zadań wykonywanych przez publiczne fundusze celowe wyróżniamy: *państwowe fundusze celowe - realizują zadania wyodrębnione w budżecie państwa i do nich należą:
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, - Fundusz Emerytalno - Rentowy KRUS-u - Fundusz Pracy, - Fundusz Alimentacyjny, - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, - Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
- Państwowy Fundusz Kombatantów
- Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
- Fundusz Promocji Twórczości - Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS
- Fundusz Administracyjny KRUS
*samorządowe fundusze celowe (realizują zadania wyodrębnione z budżetu gminy, powiatu, województwa):
gminne
powiatowe
wojewódzkie
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Został utworzony na mocy ustawy z 13.10.1998r o systemie ubezpieczeń społecznych i w obecnej formie funkcjonuje od 01.01.1999r.
Powołany w celu realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, czyli zapewnienie wypłat, świadczeń należnych osobom ubezpieczonym i ich rodzinom z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowegi i wypadkowego.Wypłata tych świadczeń jest gwarantowana przez państwo. FUS nie ma osobowości prawnej i nie dysponuje własnym aparatem wykonawczym - dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowe źródła dochodów FUS: - składki na ubezpieczenia społeczne
dotacje z budżetu państwa
może zaciągać kredyty i pożyczki
Wydatki:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz