PINOP 22 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 22 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

Rozwiązanie stosunku pracy Emerytura pomostowa na ogólnych zasadach przysługuje pod warunkiem rozwiązania stosunku pracy. Jeśli pracownik był zatrudniony u kilku pracodawców - w celu nabycia prawa do  tej emerytury -  musi rozwiązać wszystkie stosunki pracy. . Jednocześnie w niektórych przypadkach o możliwości uzyskania emerytury pomostowej decyduje także stan zdrowia - wówczas warunkiem niezbędnym do nabycia uprawnień jest uzyskanie orzeczenia o niezdolności do wykonywania pracy w danym zawodzie. Taki wymóg obowiązuje pracowników lotnictwa, hutników, a także maszynistów pojazdów trakcyjnych. Wszystkie osoby, które chcą uzyskać emeryturę pomostową na szczególnych zasadach, oprócz spełnienia dodatkowych warunków wymienionych w tabeli, muszą również: posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymienioną w dotychczasowych przepisach lub w nowych wykazach prac, po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w odpowiednich punktach nowych wykazów prac, rozwiązać stosunek (stosunki) pracy. Emerytura pomostowa przysługuje do dnia poprzedzającego dzień osiągnięcia wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jeśli jednak przed osiągnięciem tego wieku osoba uprawniona nabywa prawo do emerytury na podstawie odrębnych przepisów, prawo do emerytury pomostowej ustaje z dniem poprzedzającym dzień nabycia prawa do tej emerytury . Emerytura pomostowa obliczana jest poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat, ustalone według tablicy średniego dalszego trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o przyznanie tej emerytury. Na podstawę obliczenia emerytury pomostowej składa się: -kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem ich waloryzacji, zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury, oraz kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego. Jeżeli ubezpieczony jest członkiem otwartego funduszu emerytalnego, przy ustalaniu podstawy obliczenia emerytury, składki na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowane na jego koncie w ZUS, zwiększa się przez pomnożenie wskaźnikiem korygującym 19,52/12,22. Emerytura pomostowa = podstawa obliczenia emerytury/średnie dalsze trwanie życia dla osoby w wieku 60 lat. Zgodnie z tablicą średniego dalszego trwania życia obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r.  średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60 lat wynosi 254,8 miesięcy. Kwota emerytury pomostowej nie może być niższa niż   kwota najniższej emerytury.

(…)

… się także przychód z wykonywania tych umów.
Przychody pracownika osiągane w walutach obcych przelicza się na złote w sposób przyjęty w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.
41. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI OPŁACA SKŁADKI Podmioty zobowiązane do opłacania składki na FP - pracodawcy i inne jednostki organizacyjne - za zatrudnionych na umowy o pracę, umowę-zlecenia, agencyjną
- przedsiębiorcy (właściciele za siebie), - twórcy, artyści i osoby wykonujące wolne zawody, - rolnicze spółdzielnie produkcyjne i spółdzielnie kółek rolniczych za swoich członków (z wyjątkiem członków, których wkład gruntowy użytków rolny jest większy niż 2 ha ziemi). -wykonujący pracę na podstawie umowy chałupniczej
-pobierający stypendia sportowe
Podmioty zwolnione z opłacania składki a) bezterminowo: - Polski Związek Głuchych, Polski Związek Niewidomych, Związek Ociemniałych Żołnierzy, - żołnierze niezawodowi i na zastępczej służbie wojskowej, - zakłady aktywizacji zawodowej (za pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), - duchowni, - osoby przebywające na urlopach wychowawczych i pobierające zasiłek macierzyoski, - osoby na zasiłku z pomocy społecznej, - osoby z KRUS, - od 1 lipca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz