PINOP 21 - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 21 - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

40. Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych 40a Składka na emerytury pomostowe 41. SKŁADKA NA FUNDUSZ PRACY - KTO I W JAKIEJ WYSOKOŚCI OPŁACA SKŁADKI 42. FORMY I ZAKRES WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FP 43. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO OPŁACANIA SKŁADKI FGŚP, KONSTRUKCJA SKŁADKI 44. NA JAKIE CELE MOGĄ BYD WYKORZYSTANE ŚRODKI FGŚP 45. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO OPŁACANIA SKŁADKI NA PFRON, KONSTRUKCJA SKŁADKI 46. FORMY WSPARCIA FINANSOWEGO W PROCESACH AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 47. Preferencje w dofinansowaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla zakładów pracy chronionej i pracodawców indywidualnych. 48. Składka na FP i FGŚP a składka na PFRON 49. Podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty produktowej z tytułu wprowadzana wyrobów w opakowaniach. 50. Opłata produktowa i opłata depozytowa. 51. Opłata produktowa od sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 52. Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji. 53.Opłata z tytułu emisji gazów cieplarnianych. 54. Obciążenia z tytułu należności celnych. 55. WPŁATA Z ZYSKU DO BUDŻETU OD PRZED. PAŃSTWOWYCH I JSSP A WYPŁATA DYWIDENDY 56. OPŁATY LOKALNE: OPŁATA SKARBOWA, ADIACENCKA, PLANISTYCZNA 57. Ubezpieczenie zdrowotne - zakres podmiotowy, podstawy wymiaru składki i źródła je zapłaty. 58. Składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą a od pozostałych osób podległych temu ubezpieczeniu. 60. Klin podatkowy 40. Warunki zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej a obowiązek opłacania składek ubezpieczeniowych Według przepisów o obowiązku płacenia składek decyduje moment rozpoczęcia prowadzenia działalności, a nie wpis do rejestru w urzędzie gminy. W praktyce między datą rozpoczęcia działalności a datą jej ewidencji upływa pewien czas. Do momentu faktycznego rozpoczęcia działalności nie powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Również w ciągu roku przedsiębiorca powinien mieć prawo do zawieszenia wykonywania działalności i przez okres zaprzestania jej prowadzenia nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Taką możliwość wprowadza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie opłaca składek na ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, a składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dobrowolne. Za okres zawieszenia działalności przedsiębiorca nie składa deklaracji rozliczeniowej.


(…)

… wykonywania działalności i przez okres zaprzestania jej prowadzenia nie płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Taką możliwość wprowadza nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników nie opłaca składek na ubezpieczenie…
… obowiązku (np. okres zasadniczej służby wojskowej), oraz
okresy nieskładkowe, tj. okresy braku aktywności zawodowej, za które nie zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne (m.in. okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego, świadczenia przedemerytalnego, okresy studiów wyższych).
Okresy nieskładkowe podlegają uwzględnieniu  w wymiarze nieprzekraczającym…
… w szczególnych . Są to m.in. prace pod ziemią, na wodzie i pod wodą, w powietrzu, w warunkach gorącego i zimnego mikroklimatu, bardzo ciężkie prace fizyczne, prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także ciężkie prace fizyczne związane z bardzo dużym obciążeniem statycznym. np. prace rybaków morskich, prace w powietrzu wykonywane na statkach powietrznych przez personel pokładowy, prace…
… oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia tej sprawności, np. prace maszynistów pojazdów trakcyjnych, prace kierowców pojazdów uprzywilejowanych, prace operatorów żurawi wieżowych, do obsługi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz