PINOP 24c - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PINOP 24c - zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

3. PFRON Obowiązek naliczania i przekazywania wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynika z przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Stosownie do postanowień art. 21. ww. ustawy pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest zobowiązany, z zastrzeżeniem ust. 2 - 5 i art. 22, powołanej ustawy dokonywać miesięcznych wpłat na PFRON.
Z dokonywania wpłat na PFRON ustawowo zwolnieni są pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.
Natomiast państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi albo gospodarstwami pomocniczymi są ustawowo zwolnione z dokonywania wpłat na PFRON, gdy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w tych instytucjach wynosi co najmniej 2%.
Szkoły publiczne i niepubliczne, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne zwolnione są z dokonywania wpłat na PFRON, jeżeli wskaźnik zatrudnienia w nich osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 1% w latach 2001- 2004 i 2% w roku 2005 oraz w latach następnych. W ubiegłym roku (2000 r.), aby można było korzystać ze zwolnienia, wskaźnik ten musiał wynosić co najmniej 0,5%.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych (WZON) oblicza się według następującego wzoru:
WZON = (D2/D1) * 100%,
gdzie:
D1 - zatrudnienie pracowników ogółem (przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu w przeliczeniu na pełny
wymiar czasu pracy, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku);
D2 - zatrudnienie osób niepełnosprawnych (przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników niepełnosprawnych w danym miesiącu, wyliczone analogicznie jak D1).
Jednak w wypadku jednostek wyszczególnionych w ostatniej z omówionych tu grup (np. w szkołach) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych oblicza się jako sumę wskaźnika osób niepełnosprawnych i podwójnego wskaźnika odpowiednio wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy będących osobami
niepełnosprawnymi i uczących się lub studiujących w ramach ogólnie obowiązujących w danej jednostce regulaminów nauczania lub studiowania.
Wskaźnik wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych (WUN) jest ich procentowym udziałem w liczbie ogółem odpowiednio: wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy według stanu w roku ubiegłym. Wskaźnik ten liczy się następująco:
WUN = (U1/U2) * 100%,
gdzie:
U1 - liczba odpowiednio wychowanków, uczniów, studentów lub słuchaczy niepełnosprawnych (stan w roku
ubiegłym);
U2 - liczba wszystkich uczniów w jednostce (stan w roku ubiegłym).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz