Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - strona 3

Pierwiastki bloku s

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2548

Pierwiastki bloku s  wodór, hel, 1 i 2 grupa układu okresowego    Litowce i berylowce:  ogólna zmiana własności fizyko – chemicznych na tle grup  wraz ze wzrostem liczby atomowej w grupie: rośnie promień atomowy, rośnie odległość elektronów...

Podstawowe pojęcia chemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1589

Podstawowe pojęcia chemiczne    TERMIN – DEFINICJA LUB OBJAŚNIENIE  KOMENTARZ  molekuła (indywidua chemiczne, drobina)  –  elementy strukturalne substancji, których  przekształcenia powodują reakcje chemiczne  przykłady molekuł: atomy, jony, cząsteczki   jądro 

Podstawowe prawa i pojęcia chemiczne - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

1 .   P O D S T A W O W E   P R A W A   I   P O J Ę C I A   C H E M I C Z N E 5 1. Pods tawow e prawa i  p ojęcia  chemicz ne 1.1 .    W yraź   w  gr am ac h  masę:   a .  jed nego  atomu   żela za ,   b.  jednej  cząs teczki  kwasu sia rkoweg o. Odp.  9,3· 10 – 23 g ; 1 ,6 · 1 0 –2 2   g 1.2 .    ...

Procenty i stężenia procentowe - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2569

2.  PROCENTY I STĘŻENIA  PROCENTOWE 2. Procenty i stężenia procentowe 2.1.    Oblicz 15 % od liczb: a. 360, b. 2,8·105, c. 0.024, d. 1,8·10–6, e. 10 Odp. a. 54, b. 4,2·104, c. 3,6·10–3, d. 2,7·10–7, e. 1,5 2.2.    22 % liczby x wynosi:  a. 11, b. 0,011,  c. 5,55·104,  d. 880,  e. 4,4·10–8. Oblicz x...

Przeliczania stężęń - zadania z odpowiedziami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2506

4. PRZELICZANIE STĘŻEŃ 4. Przeliczanie stężeń 4.1.    125   g   20,0   %   roztworu   NaCl   rozcieńczono   wodą   do   objętości   500   cm3.   Oblicz  stężenie molowe tak sporządzonego roztworu. Odp. 0,8556 mol·dm− 3 4.2.    Jakie jest s...

Roztwory zawierające związki kompleksowe. Stała trwałości

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1358

  1  8.1. Roztwory zawierające związki kompleksowe. Stała trwałości  kompleksu.    W praktyce chemicznej oprócz kwasów, zasad i soli prostych często mamy do czynienia ze  związkami złoŜonymi. Najprostsza definicja związku kompleksowego mówi o związku w  którym z atomem centralnym (którym jest zwykl...

Roztwory

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 868

Roztwory i reakcje w roztworach wodnych     Układ co najmniej dwóch składników z których jeden stanowi substancję rozproszoną (zdyspergowaną)  a drugi  rozpraszającą (dyspersyjną).    Podział roztworów:    I kryterium stanowi rozmiar drobin substancji rozpuszczonej:  •  Roztwory homogeniczne (rzecz...

RÓWNOWAGA CHEMICZNA - zadania z rozwiązaniami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3493

      3. RÓWNOWAGA CHEMICZNA    Zadania przykładowe      3.1.  Do naczynia o objętości 2⋅10-2 m3 wprowadzono 0,1 mola gazowego N2O4 w temperaturze  298 K. Sumaryczne ciśnienie mieszaniny równowagowej wynosi 1,425 ⋅105 Pa. Obliczyć ciśnieniową  stałą równowagi reakcji rozpadu N2O4 do NO2 oraz prężno...

RÓWNOWAGI FAZOWE - zadania z rozwiązaniami

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

    1 1       2. RÓWNOWAGI  FAZOWE    Zadania przykładowe     2.1.   Obliczyć wyrażenia dT/dP dla procesu parowania wody i topnienia  lodu, jeżeli ciepło parowania wody w temperaturze 100oC wynosi 40,66 kJ ⋅mol-1  , a ciepło topnienia lod...

Stałe fizykochemiczne

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Chemia ogólna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Stałe fizykochemiczne  StęŜeniowe iloczyny rozpuszczalności dla t=25°C.  Wartości podano jako pKSo, czyli –log10(KSo).    Wzór  pKSo(I=0)  I=0,05  I=0,1  I=0,2  I=0,5  AgCH3COO  2,712  2,539  2,489  2,429  2,338  AgBr  12,27  12,1...