Prof. Naworski

Administracja w absolutyzmie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1393

Granice działalności administracyjnej Od XIX w., w związku z poddaniem administracji rządom prawa, granice działalności administracyjnej określały dwie nowe zasady: Zasada legalności (praworządności) - polega na związaniu administracji prawem - próby wprowadzenia tej zasady pojęto już w schyłkowe...

Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucy...

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 581
Wyświetleń: 1680

Administracja centralna i lokalna w Królestwie Polskim doby konstytucyjnej. W 1815 roku, po klęsce Napoleona, z części ziem byłego Księstwa Warszawskiego utworzone zostało Królestwo Polskie. Tego samego roku cesarz Aleksander I nadał Królestwu „Ustawę konstytucyjną”. Konstytucja Królestwa była ba...

Administracja centralna i lokalna w XIX-wiecznej Rosji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1505

Administracja centralna i lokalna w XIX-wiecznej Rosji Do końca XVIII wieku przetrwał w Rosji system administracyjny ukształtowany przez Piotra I i Katarzynę II charakteryzujący się kolegialnym modelem organów centralnych . Z chwilą objęcia tronu przez Aleksandra I w 1801 r. podjęto prace nad ref...

Administracja centralna w II Rzeczypospolitej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 1022
Wyświetleń: 2268

Administracja centralna w II Rzeczypospolitej. I. Prezydent - władzę wykonawczą sprawował prezydent i rząd. Prezydenta wybierało Zgro­madzenie Narodowe, a więc połączone izby Senatu i Sejmu, bezwzględną więk­szością głosów. Jego kadencja trwała 7 lat. Zastępcą prezydenta w razie jego śmierci lub ...

Administracja centralna w Konstytucji 3-go Maja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1554

Administracja centralna w Konstytucji 3 Maja. Administracja centralna Na czele władzy wykonawczej stał król i Straż Praw , będą ca odpowiednikiem rządu Król przestał pełnić władzę ustawodawczą, przewodniczył senatowi, podpisywał konstytucje s...

Administracja centralna w Księstwie Warszawskim

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 868
Wyświetleń: 3640

Administracja centralna w Księstwie Warszawskim. Ustrój Księstwa Warszawskiego wzorowano na rozwiązaniach francuskich. Najwyższa władza w państwie należała do dziedzicznego monarchy: księcia warszawskiego, którym był król Saksonii. ...

Administracja centralna w latach 1947 - 1952

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1897

Administracja centralna w latach 1947 - 1952. Do organów państwo­ wych działających w zakresie władzy wykonawczej zgodnie z treścią Małej Konstytucji z 1947 roku zaliczano: 1.prezydenta, 2.Radę Państwa 3.rząd. Mała Konstytucja nie określała struktury wewnętrznej rządu, odsy­ łając w zakresie licz...

Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 1302
Wyświetleń: 2576

Administracja i samorząd w zaborze pruskim w XIX wieku. Pierwszy etap reform zarządu centralnego i administracji lokalnej przeprowadzony został na początku XIX wieku. Reformy te obejmowały zagadnienia społeczne , skarbowość, sądownictwo, wojskowość i administrację. Administracja centralna Przepr...

Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1365

Administracja samorządowa w II Rzeczypospolitej. § 6. Samorząd I. Przed unifikacją (do 1933 r.) 1. Samorząd gminny 1.1. Samorząd gmin wiejskich Do unifikacji (1933) samorząd terytorialny oparty był na rozwiązaniach istnie­jących w byłych państwach zaborczych. Zasadniczo, w zależności od obszaru k...

Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1421

Administracja terenowa i samorząd w latach 1944 - 1950. Terenowymi organami administracji rządowej byli: wojewodowie i staro­ stowie . Podlegali oni ministrowi administracji publicznej oraz ministrom resortowym . Wojewodów początkowo mianował PKWN, a następnie Rada Ministrów na wniosek ministra A...