Administracja centralna w latach 1947 - 1952

Nasza ocena:

3
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2394
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja centralna w latach 1947 - 1952 - strona 1

Fragment notatki:


Administracja centralna w latach 1947 - 1952. Do organów państwo­ wych działających w zakresie władzy wykonawczej zgodnie z treścią Małej Konstytucji z 1947 roku zaliczano: 1.prezydenta, 2.Radę Państwa 3.rząd. Mała Konstytucja nie określała struktury wewnętrznej rządu, odsy­ łając w zakresie liczby ministerstw, ich kompetencji i wzajemnych sto­sunków między ministrami do osobnej ustawy, której jednak nie wyda­no. Prezes Rady Ministrów - miał nie tylko przewodniczyć Radzie Ministrów, lecz także stanąć na jej czele. Prezydium Rządu, organ poza konstytucyjny, w którego skład wchodzili: prezes i wiceprezesi Rady Ministrów, podsekretarz stanu oraz - fakultatywnie - inni członkowie rządu. Do zadań Prezydium należało kierowanie pracami rządu we wszystkich dziedzinach oraz zastępowanie go w sprawach ważnych. Organ ten obradował regularnie pod przewod­ nictwem prezydenta RP, łączącego w swych rękach także funkcję prze­ wodniczącego Rady Państwa oraz I sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zmian w administracji centralnej dokonano ustawą z 1949 roku , rozbudowując system mini­ sterstw branżowych zarządzających gospodarką narodową. w celu realizacji tzw. planu sześcioletniego, stworzeniu scen­ tralizowanego systemu planowania i zarządzania gospodarką narodo­ wą, przy pomocy rozbudowanych struktur administracji. W miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu utworzono: 1.Ministerstwo Górnictwa i Energetyki, 2.Przemysłu Ciężkiego, 3.Przemysłu Lekkiego, 4.Przemysłu Rolnego i Spożywczego, 5.Handlu Wewnętrznego 6.Handlu Zagra­ nicznego. Przy Radzie Ministrów utworzono, jako organ pomocniczy i doradczy w sprawach gospodarczych, Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Powstała Państwowa Komisja Planowania Gospo­ darczego, która scentralizowała i przejęła kompetencje w sprawach gospodarczych, jako naczelny organ państwowego planowania - komisja była organem jednoosobowym, jej przewodniczący był faktycznym zwierzchni­ kiem wszystkich ministrów zarządzających resortami gospodarczymi. W 1950 roku w miejsce Ministerstwa Odbudowy utworzono Mini­ sterstwo Budownictwa, Ministerstwo Finansów zastąpiło Minister­ stwo Skarbu, a po likwidacji Ministerstwa Administracji Publicznej utworzono Ministerstwo Gospodarki Komunalnej. Powstało również Ministerstwo Szkół Wyższych i Nauki. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz